Uchwała Nr 454/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Anny Piotrowskiej do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Uchwała Nr 454/XXII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 16 marca 2004 roku

w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Anny Piotrowskiej do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz.412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268; z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz.1804; z 2002 r. Nr 25 poz.253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568) oraz Uchwałą nr 485/XXIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2000r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Podolszyce Południe w Płocku, po rozpatrzeniu zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku wniesionego w dniu 06 października 2003r. przez Annę Piotrowską, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1


Zarzut dotyczący braku zgody na przeznaczenie działki o nr ew. 580/1 pod funkcję zieleni naturalnej – odrzucić w całości.

§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE


Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 25 sierpnia do dnia 22 września 2003r.

W dniu 06.10.2003r. Pani Anna Piotrowska złożyła do Urzędu Miasta Płocka pismo określone jako zarzut do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku.
W przedmiotowym piśmie wnosząca nie wyraża zgody na przeznaczenie działki o nr ew. 580/1, która stanowi jej własność pod zieleń naturalną i proponuje zmienić jej funkcję pod zabudowę mieszkaniową.

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt.8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Płocka rozpatrzył przedmiotowy zarzut i Zarządzeniem Nr 972/2003 z dnia 28 listopada 2003r. postanowił o jego nieuwzględnieniu.

Przedmiotowa działka w projekcie opracowywanego planu wchodzi w skład zieleni naturalnej jaru cieku Małej Rosicy. Zieleń towarzysząca temu ciekowi wraz z zielenią w jarze Rosicy tworzą system ekologiczny, który winien podlegać bezwzględnej ochronie.

Zgodnie z obowiązującym do 31.12.2003r. Miejscowym planem szczegółowym zagospodarowania przestrzennego osiedli Podolszyce Północ i Podolszyce Południe w Płocku, przedmiotowa działka, ze względu na istniejące spadki terenu oraz zieleń, była również wykluczona z możliwości zabudowy.
Biorąc pod uwagę w/w uwarunkowania w projekcie planu utrzymano dotychczasowe przeznaczenie działki pod funkcję zieleni naturalnej w formie: zieleni wysokiej i niskiej (6ZN) – zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
Pani Anna Piotowska wnioskowała również o zamianę tej działki na równorzędną działkę budowlaną w najbliższej okolicy lub jej wykupienie przez Urząd Miasta Płocka, jednak w świetle dotychczas obowiązującego przeznaczenia, zamiana działki na inną budowlaną lub jej wykup przez Gminę jest nieuzasadnione.
W myśl art. 140 kodeksu cywilnego właściciel może, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, z wyjątkiem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Jedną z ustaw ograniczających właściciela w korzystaniu z jego prawa jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. Z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zmianami). Zgodnie bowiem z art. 33 tej ustawy, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują sposób wykonania prawa własności nieruchomości. Zatem plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w trybie powołanej ustawy, będąc jednocześnie przepisem gminnym, może ingerować w sferę prawa własności określonej osoby, w tym ograniczać ją w korzystaniu z tego prawa w zakresie wynikającym z tego planu.

Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych
w toku badania niniejszej sprawy, należy uznać, że zarzut winien być odrzucony w całości.

Niemniej, jeżeli uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego będzie skutkowało niemożnością korzystania przez właścicieli z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, wówczas przysługują im roszczenia przewidziane w art. 36 wymienionej wyżej ustawy.
Wnosząca zarzut ma prawo w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, 00-013 Warszawa ul. Jasna 2/4, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka  

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 23 marca 2004, godzina 10:14)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 103
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji