projekty uchwał
Sesja XLII - 30-12-2013

 

OBWIESZCZENIE

Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

 

Do pobrania: projekty uchwał

 


Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 30 grudnia 2013 roku o godz. 10.00 (poniedziałek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XLII Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad            
1/ Otwarcie obrad XLII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Przyjęcie protokołu z obrad XL Sesji Rady Miasta Płocka z 26 i 28.11.2013 roku.
4/ Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Płock na lata 2013–2030,
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013,
3. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2014-2030,
4. Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2014:
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
b) odczytanie wniosków komisji stałych,
c) odczytanie opinii komisji stałych,
d) odczytanie zbiorczej opinii Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,
e) odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie zgłoszonych do projektu uchwały budżetowej wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,
5. zmieniająca Uchwałę Nr 479/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
6. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok,
7. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej na 2014 rok dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów na terenie miasta Płocka,
8. wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę – Miasto Płock na cel publiczny w formie darowizny nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 1561/2 o pow. 1770 m2 i 1561/3 o pow. 4624 m2 i 1561/4 o pow. 1188 m2 położonych w Płocku przy ul.Strzeleckiej/Ułańskiej,
9. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Płock projektu pn.: „Potencjał – Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2007-2013 Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego,
10. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
11. przystąpienia do opracowania dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka - Aktualizacja na lata 2014–2020 i lata następne”,
12. wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i zawarcie porozumienia w sprawie współpracy w ramach Obszaru Funkcjonalnego m.Płocka powołanego na potrzeby Regionalnego Instrumentu Terytorialnego,
13. przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na okres od stycznia do 21 listopada 2014 roku,
14. przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na okres od stycznia do 21 listopada 2014 roku,
15. zmiany Statutu Miasta Płocka.
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
5/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
6/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
7/ Interpelacje i zapytania radnych.
8/ Odpowiedzi na interpelacje.
9/ Sprawy różne.
10/ Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

/-/ Artur Jaroszewski

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (czwartek, 19 grudnia 2013, godzina 10:25)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 859
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji