Załącznik do uchwały Nr 745/LIII/10
STATUT MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO W PŁOCKU

Załącznik do uchwały Nr 745/LIII/10  Rady  Miasta Płocka  z dnia29 czerwca 2010 roku zmieniającej uchwałę w sprawie  przekształcenia zakładu budżetowego Miejski Ogród Zoologiczny  w Płocku w jednostkę budżetową - Miejski Ogród Zoologiczny


STATUT
MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO W PŁOCKU

I. Postanowienia ogólne
§ 1
Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku jest jednostka budżetową, działającą na podstawie:
1) uchwały Nr 448/XXI/99 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego – Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku w jednostkę budżetową – Miejski Ogród Zoologiczny,
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.),
5) ustawy z dnia 23 stycznia 2008 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
6) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 1997 r. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.),
7) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),
8) Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (Dz. U. z 1991 r. Nr 27, poz. 112 z późn. zm.),
9) postanowień niniejszego Statutu.

§ 2
Siedzibą Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku, zwanego dalej „Jednostką”, jest miasto Płock.

II. Przedmiot i zakres działania Jednostki
§ 3
Przedmiotem działania Jednostki jest działalność podstawowa w zakresie:
1) utrzymania różnych gatunków zwierząt egzotycznych i krajowych oraz ich ekspozycji,
2) zapewnienia odpowiednich warunków bytowych, pielęgnacyjnych i hodowlanych w celu ochrony i reprodukcji zwierząt a zwłaszcza fauny ginącej,
3) popularyzacji biologii i ochrony przyrody oraz ochrony środowiska naturalnego, organizacji zbiorowej rekreacji i wypoczynku ludności,
4) prowadzenia działalności naukowo-badawczej w zakresie hodowli i lecznictwa zwierząt nie udomowionych,
5) współdziałania z ogrodami zoologicznymi na terenie kraju i za granicą oraz innymi jednostkami działającymi w dziedzinie ochrony przyrody (parki narodowe, wyższe uczelnie),
6) prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie biologii i ekologii, szczególnie dla dzieci i młodzieży,
7) aktywnego uczestnictwa w pracach międzynarodowych organizacji ogrodów zoologicznych i instytucji ochrony przyrody.

III. Administracja Jednostki
§ 4
1. Dyrektora Jednostki, zwanego dalej „Dyrektorem”, zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Płocka.
2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Prezydent Miasta Płocka.
3. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Płocka.
4. Wynagrodzenie i inne warunki płacy Dyrektora ustala Prezydent Miasta Płocka.
5. W sprawach pracowniczych stroną reprezentującą Jednostkę jest Dyrektor.


IV. Organizacja i zasady działania Jednostki

§ 5

Organizację i zasady funkcjonowania oraz wewnętrzną strukturę organizacyjną Jednostki określa Regulamin organizacyjny, ustalony przez Dyrektora w drodze zarządzenia i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Płocka.

§ 6
1. Limit zatrudnienia w przeliczeniu na etaty określa – na wniosek Dyrektora – Prezydent Miasta Płocka, uwzględniając rodzaj i zakres zadań realizowanych przez Jednostkę.

2. Zmiana zatrudnienia powyżej ustalonego limitu wymaga zgody Prezydenta Miasta Płocka.

 § 7
Wprowadzenie regulacji płac, w tym zmiana wynagrodzeń pracowników Jednostki, wymaga zgody Prezydenta Miasta Płocka.

§ 8
1. Jednostka prowadzi wyodrębnioną ewidencję składników majątku będących w jej dyspozycji.
2. Decyzje w sprawie nabycia lub zbycia składników majątku o wartości początkowej do 3.500 złotych podejmuje samodzielnie Dyrektor, w pozostałych przypadkach wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Płocka, z wyłączeniem przypadków zastrzeżonych do kompetencji Rady Miasta Płocka.

§ 9
Jednostka prowadzi działalność na podstawie planu finansowego opracowanego przez Dyrektora, dostosowanego do uchwały budżetowej na dany rok.

§ 10
Środki finansowe na działalność Jednostki pochodzą z budżetu miasta Płocka oraz z innych źródeł.

§ 11
1. Wysokość opłat za bilety wstępu do Ogrodu Zoologicznego oraz za usługi świadczone przez Jednostkę określa Prezydent Miasta Płocka na podstawie upoważnienia Rady Miasta Płocka.
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, w całości stanowią dochód budżetu miasta Płocka.

§ 12
1. Jednostka sporządza sprawozdania finansowe oraz budżetowe i terminowo przesyła je Prezydentowi Miasta Płocka, za pośrednictwem Skarbnika Miasta Płocka.
2. Kontrolę działalności i kontrolę rozliczeń finansowych z budżetem miasta Płocka oraz stosowanych zasad rachunkowości przeprowadzają pracownicy Urzędu Miasta Płocka,  upoważnieni przez Prezydenta.
3. Jednostka prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

§ 13
1. Wszelkie dochody uzyskane przez Jednostkę stanowią dochody budżetu miasta Płocka, z wyjątkiem wpływów na utworzony przez Jednostkę wydzielony rachunek dochodów własnych,  który funkcjonuje na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2010 roku.
2. Jednostka dokonuje wydatków na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych oraz o zamówieniach publicznych i innych przepisów.


V. Postanowienia końcowe
§ 14

1. Dyrektor ponosi jednoosobowo odpowiedzialność  za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.
                                                                
2. Zmian w statucie dokonuje Rada Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (piątek, 02 lipca 2010, godzina 08:35)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 628
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji