UCHWAŁA NR 263/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie: wydatków budżetu miasta Płocka, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

UCHWAŁA NR 263/XVIII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie: wydatków budżetu miasta Płocka, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i  Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218), art. 12. pkt. 5 w zw. z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz.1218), art.191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,  poz. 2104 i Nr 169 poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 i plan finansowy tych wydatków, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w § 1, określa załącznik do uchwały.
      
§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Prezydenta Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2008 rok.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje w 2008 roku.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U Z A S A D N I E N I E

Art 191 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych dopuszcza możliwość ustalenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Jednocześnie z wykazem wydatków, o którym mowa powyżej organ stanowiący określa ostateczne terminy ich dokonania w następnym roku budżetowym oraz ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.
Wykaz wydatków niewygasających sporządzony został  na podstawie wniosków wydziałów oraz jednostek organizacyjnych miasta i stanowi załącznik Nr 1 do projektu uchwały.
Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, będą zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 03 stycznia 2008, godzina 11:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 364
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji