Uchwała Nr 592/XXXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2004 roku
w sprawie: przyjęcia przez Gminę Płock w formie darowizny nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Łąck.

Uchwała Nr 592/XXXII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 października 2004 roku

w sprawie: przyjęcia przez Gminę Płock w formie darowizny nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Łąck.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” i w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz. U. Nr 46 z 2000r.  poz. 543, Nr 6 poz. 70, z 2001 Nr 129 poz. 1447, Nr 154 poz. 1800, z 2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130 poz. 1112, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058, Nr 153 poz. 1271, z 2003r. nr 1 poz. 15, Nr 80 poz. 720, poz. 721 i poz. 717, Nr 96 poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203 poz. 1966, Nr 217 poz. 2124, z 2004r. nr 6 poz. 39, Nr 19 poz. 177, Nr 91 poz. 870, Nr 92 poz. 880, Nr 141, poz. 1492) -
- Rada  Miasta Płocka  postanawia:

§ 1.

Wyrazić zgodę na nieodpłatne przyjęcie przez Gminę Płock w formie darowizny nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Łąck, położonej na terenie m. Płocka oznaczonej w bazie ewidencji gruntów i budynków jako działki :

-działka nr  31 o pow. 0.1089 ha – KW 60579   ul. Browarna
-działka nr  18 o pow. 0.0692 ha -  KW 60579   ul. Browarna
-działka nr  16 o pow. 0.3295 ha – KW 60579   ul. Browarna 6
-działka nr  32 o pow. 0.0656 ha – KW 60579   ul. Browarna 1

§ 2


Źródło finansowania - Budżet Miasta Płocka – Dział 700, Rozdział 70005 § 4610 – zadanie numer 03/WUG II / G – komunalizacja mienia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza  się  Prezydentowi  Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 02 listopada 2004, godzina 07:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 389
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji