Uchwała Nr 136/VIII/2015 z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie: wniosku do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji o zwiększenie liczby etatów w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku.

UCHWAŁA NR 136/VIII/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 26 maja 2015 roku

 

w sprawie:  wniosku do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji o zwiększenie liczby etatów w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami: Dz.U. z 2013 r. poz. 645; Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz.1072) w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 355 ze zmianami: Dz.U. z 2015 r. poz. 21, poz. 529), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Wnioskuje się do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji i Komendanta Głównego Policji o zwiększenie liczby etatów w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku w rewirach dzielnicowych na terenie miasta Płocka o trzy etaty.

 

§ 2.

Gmina Miasto Płock zobowiązuje się do pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów dzielnicowych przez okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku na warunkach określonych w odrębnym porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Miasto Płock, a Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji i zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Policji.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

 

 

Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (piątek, 29 maja 2015, godzina 08:51)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 455
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji