Uchwała Nr 894/LIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2006 roku
w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Płock położonej w Płocku przy ul. Kwiatka 7.

Uchwała Nr 894/LIII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 21 lutego 2006 roku

w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Płock położonej w Płocku przy ul. Kwiatka 7. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441) oraz art. 13 ust 1 i art. 37 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 68 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, z 2005 roku Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Kwiatka oznaczonej jako działka nr 742/1 o pow. 660 m2, na rzecz Stowarzyszenia Synagoga Płocka w Płocku na cele kulturalne nie związane z działalnością zarobkową z zastosowaniem bonifikaty od ceny w wysokości  99 % zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, w ciągu 1 roku od wykonania remontu i adaptacji budynku zlokalizowanego na w/w nieruchomości w zakresie określonym w umowie użyczenia.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U Z A S A D N I E N I E

W dniu 25 października 2005r. przedstawiony został na XLVII Sesji Rady Miasta Płocka projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w formie bezprzetargowej oznaczonej jako działka nr 742/1 o pow. 660 m2 przy ul. Kwiatka z udzieleniem bonifikaty, który nie zyskał akceptacji Rady Miasta Płocka.

Jednocześnie na sesji zgłoszony został wniosek o przygotowanie uchwały w przedmiocie wydzierżawienia opisanej nieruchomości za 1 zł. Zawarcie umowy we wnioskowanym zakresie ze stawką 1 zł za całość nieruchomości może być potraktowane przez Urząd Skarbowy jako obejście prawa, gdyż stawka taka rażąco odbiega od stawek rynkowych funkcjonujących przy najmie lub dzierżawie podobnych obiektów.

Organy podatkowe mogą kwestionować skuteczność umów cywilnoprawnych na gruncie prawa podatkowego, jeżeli podatnik kształtuje swe stosunki prawne z innym podatnikiem tak aby uchylić się od opodatkowania. W takim przypadku podatnik będzie obciążany podatkiem od potencjalnych a nie rzeczywistych dochodów.

Jednakże zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 254 poz. 654) powyższe nie ma zastosowania w przypadku oddania nieruchomości lub jej części do użytku na cele działalności naukowej, naukowo – technicznej, oświatowej, oświatowo – wychowawczej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, kultu religijnego oraz związkom zawodowym.

Mając na względzie powyższe oraz charakter prowadzonej działalności przez Stowarzyszenie wg. przedłożonego statutu tj.:
odbudowa małej synagogi przy ul. Kwiatka w Płocku
zorganizowanie w odnowionym budynku muzeum poświęconego Żydom mazowieckim
ochrona dobytku i tradycji miasta oraz regionu płockiego
prowadzenie dialogu chrześcijańsko – judaistycznego
ochrona dorobku kulturowego Żydów mazowieckich
istnieje możliwość użyczenia nieruchomości na rzecz Stowarzyszenie Synagoga Płocka w Płocku bez skutków finansowych.

Zawarcie umowy użyczenia wymaga podjęcia zarządzenia w przedmiocie użyczenia oraz  przygotowania stosownej umowy określającej w szczególności formy ewentualnych adaptacji nieruchomości do działalności zgodnie z jej przeznaczeniem i statutem Stowarzyszenia.

W trakcie prowadzonych negocjacji Stowarzyszenie Synagoga Płocka w Płocku przedstawiło projekt umowy użyczenia zawierający zobowiązanie adaptacji i remontu budynku zlokalizowanego przy ul. Kwiatka 7 przez Stowarzyszenie w ciągu 5 lat od dnia podpisania umowy użyczenia oraz zobowiązanie Gminy Płock do sprzedaży na rzecz Stowarzyszenia w/w nieruchomości w formie bezprzetargowej z zastosowaniem bonifikaty od ceny w wysokości z 99 %.
W związku z powyższym w celu akceptacji przedmiotowego warunku umowy konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Miasta Płocka.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 23 lutego 2006, godzina 09:43)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 310
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji