UCHWAŁA NR 97/VIII/11 z dnia 29 marca 2011 roku
w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na okres od marca do grudnia 2011 rok.

UCHWAŁA NR 97/VIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 marca 2011 roku

w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na okres od marca do grudnia 2011 rok.

Na podstawie § 2 Regulaminu Rady Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 303/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.
Przyjmuje się ramowy plan pracy Rady Miasta Płocka na 2011 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Upoważnia się Przewodniczącą Rady Miasta Płocka do dokonywania w uzasadnionych przypadkach zmian w planie pracy Rady.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Płocka.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka

Elżbieta Gapińska

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 31 marca 2011, godzina 10:31)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 413
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji