UCHWAŁA NR 245/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku
w sprawie: przejęcia przez Gminę Płock od Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Łukasiewicza oznaczonej jako działki nr 235/1, 235/2, 235/3 o łącznej powierzchni 99 123 m2.

UCHWAŁA NR 245/XVI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2007 roku

w sprawie: przejęcia przez Gminę Płock od Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Łukasiewicza oznaczonej jako działki nr 235/1, 235/2, 235/3 o łącznej powierzchni 99 123 m2.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 lit. a Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, z 2006 Nr 17, poz. 128) oraz art. 13 ust 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, z 2005 roku Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz. 1600, Nr 220 poz. 1601, z 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz.1218) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Płock od Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna obiektów sportowych położonych w Płocku przy ul. Łukasiewicza, pozostających w użyczeniu Wisły Płock S.A. tj.:
a) prawa użytkowania wieczystego ustanowionego do dnia 5.12.2089r., działki gruntu nr 235/3 o pow. 97728 m2 będącej własnością Skarbu Państwa wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na tej nieruchomości, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą nr PL1P/00079472/8;
b) prawa użytkowania wieczystego ustanowionego do dnia 5.12.2089r. działek gruntu: niezabudowanej nr 235/2 o pow. 528 m2 i zabudowanej nr 235/1 o pow. 867 m2 będących własnością Skarbu Państwa wraz z prawem własności budynku posadowionego na działce 235/1,   dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą nr PL1P/00087065/1;
c) wraz z instalacjami i wyposażeniem związanym z opisanymi nieruchomościami.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U Z A S A D N I E N I E

W dniu 16 listopada 2007 Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. podjęła Uchwałę w sprawie: akceptacji wynegocjowanych przez Zarząd, warunków umowy darowizny z Gminą Płock dotyczącej nieruchomości położonych w Płocku przy ul. Łukasiewicza, na których zlokalizowany jest Stadion im. Kazimierza Górskiego. Przedmiotowa nieruchomość oznaczona jako działki nr 235/1, 235/2, 235/3 o łącznej powierzchni 99.123 m2 stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 
W związku z powyższym w celu sfinalizowania transakcji przejęcia w/w nieruchomości konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Miasta Płocka, gdyż zgodnie z §1 Uchwały Nr 52/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007r. Prezydent Miasta Płocka jest upoważniony do samodzielnego decydowania w sprawach nabycia nieruchomości o wartości do   1.000.000,00 zł.
Z uwagi na znaczną wartość przejmowanej nieruchomości konieczne jest podjęcie uchwały przez Radę Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 30 listopada 2007, godzina 08:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 518
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji