UCHWAŁA NR 94/VI/2015 z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Płocku.

UCHWAŁA NR 94/VI/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 31 marca 2015 roku

 

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Płocku.

 

Na podstawie art. 12 § 1, § 4, § 7, § 9 i § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 558, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, poz. 180 i poz. 1072) i uchwały nr 521/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podziału miasta Płocka na obwody głosowania zmienionej uchwałą nr 764/XLV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie  uszczegółowienia opisu dotychczasowych stałych obwodów głosowania oraz utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Płocku, nr 871/LI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2014 roku w sprawie uszczegółowienia opisu dotychczasowych stałych obwodów głosowania oraz utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Płocku – Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

 

§ 1

W związku z zarządzonymi Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 roku wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2015 roku tworzy się następujące obwody odrębne w mieście Płocku:

1. obwód odrębny – Szpital Miejski im. Świętej Trójcy w Płocku, ul. Kościuszki 28 i nadaje mu się numer 68,

2. obwód odrębny – Wojewódzki Szpital Zespolony im. M. Kacprzaka w Płocku, ul. Medyczna 19 i nadaje mu się numer 69,

3. obwód odrębny – Zakład Karny w Płocku, ul. Sienkiewicza 22 i nadaje mu się numer 70.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Płocku.

 

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

 

 

 Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 01 kwietnia 2015, godzina 12:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 326
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji