UCHWAŁA NR 541/XXXII/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku
w sprawie zmiany w Statucie Domu Pomocy Społecznej Przyjaznych Serc w Płocku.

UCHWAŁA NR 541/XXXII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2013 roku 

w sprawie zmiany w Statucie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku.

Na podstawie art. 12 pkt 11, w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, ze zm.: Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, z 2007 r. nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 92, poz. 753, nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 28, poz. 142 i poz. 146, nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675, z 2011 r. nr 21, poz. 113, nr 149, poz. 887, nr 217, poz. 1281), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240, ze zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 28, poz. 146, nr 96, poz. 620, nr 123, poz. 835, nr 152, poz. 1020, nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726, z 2011 r. nr 185, poz. 1092, nr 201, poz. 1183, nr 234, poz. 1386, nr 240, poz. 1429, nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172, ze zm.: Dz. U. z 2011 r. nr 117, poz. 676 i nr 232, poz. 1378) uchwala się co następuje:
§ 1.
W tekście jednolitym Statutu Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku, stanowiącym załącznik do uchwały nr 752/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w uchwale nr 168/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Płocku, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 920/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 r., uchwałą nr 992/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006 r., uchwałą nr 153/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 r. i uchwałą nr 292/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2010 r. nr 169, poz. 4200, ze zm. z 2011 r. nr 115, poz. 3627) wprowadza się następującą zmianę:
1)  w § 1 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
     „rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.
      w sprawie domów pomocy społecznej”.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

          Przewodniczący  
        Rady Miasta Płocka

         Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 27 lutego 2013, godzina 10:03)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 410
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji