UCHWAŁA NR 502/XXXV/09 z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie: odwołania Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Płocku.

UCHWAŁA NR 502/XXXV/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2009 roku

w sprawie: odwołania Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172,  poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,  z  2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,  z  2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, przen. Dz.U. z 2006r. Nr 143, poz. 1032 i Nr 191, poz. 1410, Dz.U. z 2008r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100) w związku z Uchwałą Nr  891/LIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2006r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku –  Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Odwołuje się Radę Społeczną Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Płocku, w składzie powołanym Uchwałą Nr 931/LV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie powołania składu Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Płocku, zmienioną Uchwałą Nr 57/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007r.:
1.  Piotr Kubera -  Przewodniczący
2.  Andrzej Paweł Dwojnych         -  Członek  –  przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego
3.  Marek Krysztofiak   -  Członek  –  przedstawiciel wybrany przez Radę Miasta Płocka
4.  Andrzej Burnat   -  Członek  –  przedstawiciel wybrany przez Radę Miasta Płocka
5.  Piotr Szpakowicz   -  Członek  –  przedstawiciel wybrany przez Radę Miasta Płocka
6.  Tomasz Maliszewski     -  Członek  –  przedstawiciel wybrany przez Radę Miasta Płocka
7.  Andrzej Nowakowski     -  Członek  –  przedstawiciel wybrany przez Radę Miasta Płocka

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 931/LV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie powołania składu Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Płocku, zmieniona Uchwałą Nr 57/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE


Rada Miasta Płocka Uchwałą Nr 931/LV/06 z dnia 25 kwietnia 2006r. powołała Radę Społeczną Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Płocku, następnie Uchwałą  Nr 57/V/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku wprowadziła zmiany w jej składzie. Rada Społeczna powołana została przy likwidowanej Jednostce, ponieważ na mocy Uchwały Nr 891/LIII/06 Rady Miasta Płocka z  dnia 21 lutego 2006r. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku z dniem 13 kwietnia 2006r. postawiony został w stan likwidacji. Rada Społeczna SZPZOZ w likwidacji w Płocku powołana została na czas trwania kadencji tj. na okres 4 lat (zgodnie z § 11 ust. 2 Statutu SZPZOZ); kadencja Rady Społecznej SZPZOZ w likwidacji w Płocku rozpoczęła się z dniem 27 kwietnia 2006r. 
Zgodnie z art. 44b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. Nr 14 poz. 89 z późniejszymi zmianami) rada społeczna działa przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 09 lutego 2009r. wykreślił SZPZOZ w likwidacji w Płocku z Krajowego Rejestru Sądowego. Wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego zakończyło byt prawny podmiotu pod nazwą:  Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Płocku. Jeżeli podmiot zakończył  działalność, to tym samym kończą swą działalność jego organy – w tej sytuacji Rada Społeczna.
Ponieważ zgodnie z art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. Nr 14 poz. 89 z późniejszymi zmianami) radę społeczną powołuje i odwołuje podmiot, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej, formalne odwołanie Rady Społecznej zlikwidowanego SZPZOZ w Płocku należy do kompetencji Rady Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 01 kwietnia 2009, godzina 14:07)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 536
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji