UCHWAŁA NR 347/XXI/12 z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej przez Gminę – Miasto Płock jako Partnera, w celu realizacji projektu Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim planowanego do wdrożenia w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Typ projektu: Projekt innowacyjny.


UCHWAŁA NR 347/XXI/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 2012 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej przez Gminę – Miasto Płock jako Partnera, w celu realizacji projektu „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim” planowanego do wdrożenia w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Typ projektu: Projekt innowacyjny.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art.7 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Dz. U. z 2003 r.: Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r.: Nr 153 poz. 1271, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 r.: Nr 17 poz. 128 i Dz. U. z 2007 r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.: Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. : Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
1. Rada Miasta Płocka wyraża zgodę na zawarcie umowy partnerskiej przez Gminę – Miasto Płock jako Partnera, w celu realizacji projektu „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim” planowanego do wdrożenia w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Typ projektu: Projekt innowacyjny.
2. Umowa partnerska zostanie zawarta pomiędzy Liderem Projektu – Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku, a Partnerami – Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Gminą -  Miasto Płock.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący  
 Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski


Uzasadnienie

 


Niedostateczne powiązanie nauki z praktyką, brak informacji zwrotnej do szkół zawodowych z rynku pracy, niedostateczna współpraca z pracodawcami, niska zdawalność egzaminów zawodowych przekłada się na niskie przygotowanie uczniów do wykonywania zawodów.
Projekt ma na celu poszukiwanie nowych, lepszych i bardziej efektywnych narzędzi minimalizowania i rozwiązywania problemów zidentyfikowanych w obszarach wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie kształcenia zawodowego i dostosowywania umiejętności uczniów szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy. Projekt obejmuje diagnozę i analizę problemu, opracowanie wstępnej wersji produktu finalnego w postaci dwóch Modelów: Modelu nowej jakości praktycznej nauki zawodów w zakresie informatyk i fryzjer oraz Modelu współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi, opracowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego, testowanie produktu finalnego, analizę rzeczywistych efektów testowanych produktów finalnych, opracowanie i walidację produktu finalnego oraz upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki.
Korzyści z realizacji projektu:
Nabycie przez uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego wiedzy i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w kontekście danego zawodu,
Zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia przez młodzież szkół zawodowych,
Zwiększenie mobilizacji uczniów do systematycznej pracy i podnoszenia własnych kwalifikacji,
Zwiększenie prestiżu  i znaczenia szkół zawodowych,
Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie kształcenia zawodowego.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (środa, 28 marca 2012, godzina 10:07)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 470
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji