UCHWAŁA NR 688/XL/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

UCHWAŁA NR 688/XL/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 listopada 2013 roku

w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645), art. 12 pkt 8 lit. b i art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i poz. 645), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) oraz art. 2 pkt 2, art. 5a, art. 9 pkt 3 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z 2002 r. Nr 216, poz.1824, z 2003 r. Nr 217, poz. 2124, z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539, Nr 249, poz. 2104, z 2008 r.  Nr 231, poz. 1547, z 2009 r. Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz.1241, Nr 165, poz. 1316, z 2011 Nr 129, poz.731 oraz z 2013 r. poz.433) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:


§ 1


1. Gmina - Miasto Płock wyemituje 86.850 (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 86.850.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.


§ 2


Celem emisji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

§3


1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
1) seria A13 o wartości 3.850.000,00 zł,
2) seria B13 o wartości 5.000.000,00 zł,
3) seria C13 o wartości 5.000.000,00 zł,
4) seria D13 o wartości 4.000.000,00 zł,
5) seria E13 o wartości 5.000.000,00 zł,
6) seria F13 o wartości 5.000.000,00 zł,
7) seria G13 o wartości 4.000.000,00 zł,
8) seria H13 o wartości 5.000.000,00 zł,
9) seria I13 o wartości 5.000.000,00 zł,
10) seria J13 o wartości 5.000.000,00 zł,
11) seria K13 o wartości 5.000.000,00 zł,
12) seria L13 o wartości 5.000.000,00 zł,
13) seria M13 o wartości 5.000.000,00 zł,
14) seria N13 o wartości 5.000.000,00 zł,
15) seria O13 o wartości 5.000.000,00 zł,
16) seria P13 o wartości 5.000.000,00 zł,
17) seria R13 o wartości 5.000.000,00 zł,
18) seria S13 o wartości 5.000.000,00 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2013 roku. 
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Płocka 2013 roku.


§ 4


1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
1) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii A13, B13, C13,
2) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii D13, E13, F13,
3) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii G13, H13,
4) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii I13, J13, K13, L13,
5) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii M13, N13, O13, P13, R13, S13.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę - Miasto Płock obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.


§ 5


1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
5. Obligacje nie będą oprocentowane, poczynając od daty wykupu.


§ 6


Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych i przychodów Miasta Płocka w latach 2014-2025.


§ 7


Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:
a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.


§ 8


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 9


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


           Przewodniczący
         Rady Miasta Płocka
         
          Artur Jaroszewski

 


U Z A S A D N I E N I E

W celu zapewnienia płynności finansowej miasta Płocka w kolejnych latach budżetowych zaproponowana została restrukturyzacja długu miasta tj. planowana emisja obligacji komunalnych przeznaczonych na wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu kredytów. Powyższe ma na celu zapewnienie miastu stabilności finansowej oraz zwiększenie dopuszczalnego wskaźnika indywidualnego poziomu zadłużenia określonego w art. 242 i art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku. Wcześniejsza spłata części kredytów, zwłaszcza zaciągniętych na warunkach mniej korzystnych w stosunku do obecnych warunków na rynku finansowym, pozwoli dodatkowo na obniżenie kosztów bieżącej obsługi zadłużenia. Dodatkowo powyższe pozwoli na rozłożenie wysokości rat kapitałowych oraz wysokości wykupu obligacji w poszczególnych latach budżetowych w kwotach zapewniających bezpieczny ich poziom pozwalający na osiągnięcie nadwyżek operacyjnych w wielkościach dających miastu możliwości obsłużenia planowanych rozchodów.
Po dokonaniu analizy możliwości w powyższym zakresie proponuje się dokonanie emisji obligacji komunalnych jako najbardziej korzystnego pod względem finansowym sposobu  pozyskania środków pieniężnych na wcześniejszą spłatę rat kapitałowych dotychczas zaciągniętych zobowiązań.
Niniejsza uchwała Rady Miasta Płocka stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne i jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek oraz wykupu obligacji po upływie określonego czasu.
Niniejsza uchwała Rady Miasta w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji, m. in. wielkość emisji, podział na serie, cel i sposób emisji oraz terminy wykupu a także sposób naliczania i zapłaty oprocentowania obligacji.
Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji zostanie podpisana umowa z agentem emisji.
W przypadku dokonania skutecznej emisji obligacji planowane jest dokonanie w grudniu 2013 roku przedpłat (tj. wcześniejszych spłat w wysokości większej niż wynika to z obecnie obowiązujących harmonogramów) następujących kredytów:
Bank Gospodarstwa Krajowego  11.850.000,00 zł.
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 31.500.000,00 zł.
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 8.000.000,00 zł.
ING Bank Śląski 7.500.000,00 zł.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 8.000.000,00 zł.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 20.000.000,00 zł.
W umowach kredytowych podpisanych z wszystkimi ww. bankami są zapisy gwarantujące przyjęcie przez banki przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia przez Miasto dodatkowych kosztów.


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (piątek, 29 listopada 2013, godzina 10:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 652
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji