UCHWAŁA NR 671/XXXIX/2013 z dnia 29 października 2013 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na kontynuację współfinansowania przez Gminę Miasto Płock budowy Komendy Miejskiej Policji w Płocku przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu.

UCHWAŁA NR 671/XXXIX/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 października 2013 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na kontynuację współfinansowania przez Gminę Miasto Płock budowy Komendy Miejskiej Policji w Płocku przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu.
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 595 ze zmianami: Dz. U. z 2013 r. poz. 645) oraz art. 13 ust. 3  ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 287 poz. 1687 ze zmianami: Dz. U. z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 230 poz. 1371; Dz. U. z 2012 r. poz. 627, poz. 628, poz. 664, poz. 675, poz. 908, poz. 1529), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1.
Rada Miasta Płocka wyraża zgodę na kontynuację współfinansowania przez Gminę Miasto Płock budowy Komendy Miejskiej Policji w Płocku przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu.

§ 2.
W budżecie miasta Płocka w latach 2014-2015 zagwarantować środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

§ 3.
Łączne środki finansowe, przeznaczone na dofinansowanie przedmiotowego zadania, w latach 2011 – 2013 i w 2014 roku, nie mogą przekraczać 50 % wartości prac projektowych i budowy. Przekazanie środków może nastąpić w transzach.   
§ 4.
Szczegółowe zasady współfinansowania inwestycji i wzajemnych rozliczeń określone zostaną w odrębnym porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Miasto Płock a Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji. Warunkiem przekazania środków finansowych, o których mowa w § 1, jest podpisanie odrębnego porozumienia w sprawie przekazania Gminie Miasto Płock przynajmniej dwóch nieruchomości położonych na terenie miasta Płocka, stanowiących własność Skarbu Państwa, na których znajdują się budynki Komendy Miejskiej Policji w Płocku.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
      Przewodniczący
      Rady Miasta Płocka


      Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (środa, 30 października 2013, godzina 10:28)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 581
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji