Uchwała Nr 828/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005 roku
w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr 828/XLVIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 listopada 2005 roku

w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,  poz. 1591, z 2002 roku Nr 23,  poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz 1055 i Nr 116, poz. 1203), art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747, z 2002 roku Nr 113, poz. 984, z 2004 roku Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2005 roku Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1088) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. Nr 85, poz. 729) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zwany dalej „regulaminem”, obowiązujący na terenie gminy Miasta Płocka.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.)
2) odbiorca – odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy,
3) osoba korzystająca z lokalu – osoba, o której mowa w art. 2 pkt 3a ustawy,
4) przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy tj. „Wodociągi Płockie”  Sp. z o.o.
5) umowa – umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy,
6) wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,
7) wodomierz główny – przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy,
8) wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,
9) wodomierz własny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,
10) okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w umowie,
11) urządzenia pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym.

ROZDZIAŁ II

MINIMALNY   POZIOM   USŁUG   ŚWIADCZONYCH   PRZEZ   PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNE   W   ZAKRESIE   DOSTARCZANIA   WODY   I ODPROWADZANIA   ŚCIEKÓW   ORAZ   OBOWIĄZKI   ODBIORCÓW   WARUNKUJĄCE   JEGO UTRZYMANIE

§ 3

1. Ilość wody dostarczanej Odbiorcom oraz ilość odprowadzanych ścieków, minimalne ciśnienie utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej określa umowa. Umowa może również ustalać dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych przez Odbiorców. W umowie Przedsiębiorstwo może zaniechać ustaleń dotyczących minimalnego ciśnienia, jeżeli w wydanych warunkach przyłączenia do sieci zalecono Odbiorcy wyposażenie instalacji w urządzenie do lokalnego podnoszenia ciśnienia.
2. Wskaźniki charakteryzujące poziom usług, inne niż te, które są określane w przepisach ustawy oraz w pozwoleniu wodnoprawnym, określa zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,  udzielone decyzją Prezydenta Miasta.
3. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego informowania Prezydenta Miasta o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 4

1.  Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:
1) zdolności dostawcze posiadanego przyłącza wodociągowego, zapewniając dostawę wody do Odbiorcy, w ilości ustalonej w umowie,
2) przepustowość posiadanego przyłącza kanalizacyjnego, zapewniającą odprowadzanie ścieków, w ilości określonej w umowie,
3) dostawę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi , która powinna odpowiadać jakościowo wymaganiom określanym przez Ministra Zdrowia,
4) ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odprowadzania ścieków z/do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
5) budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym
z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,
6) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego u Odbiorcy,
po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy za wyjątkiem wodomierzy
przeznaczonych do czasowego wykorzystania,  wodomierzy sprzężonych oraz wodomierzy zainstalowanych na cele p. poż.( z zastrzeżeniem postanowień rozdziału IX  niniejszego regulaminu).
2. Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadzania bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
3. Przedsiębiorstwo ma prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego Odbiorcy na zasadach i warunkach określonych w art. 7 ustawy.

§ 5

Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do:
1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,
2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
3) natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków,
4) nie dokonywania zmian , bez uzgodnień z Przedsiębiorstwem, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
5) utrzymania pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i oddziaływanie zakłócające jego prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych,
6) utrzymywania przyłącza w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne nie znajduje się w posiadaniu Przedsiębiorstwa,
7) natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym w ich posiadaniu a jeżeli przewidywany przez Odbiorcę czas usunięcia awarii na  przyłączu przekracza 12 godzin zorganizowania własnym staraniem i na własny koszt zastępczego punktu poboru wody,
8) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
9) umożliwienia Przedsiębiorstwu dostępu do  dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji dotyczących własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenia czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo oraz ustalania ilości ścieków, odprowadzanych do kanalizacji,
10) umożliwienia  Przedsiębiorstwu  dostępu do  własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, a także połączonych z siecią własnych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo,
11) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie.

§ 6

1. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożeń.
2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia. Działania Przedsiębiorstwa nie mogą naruszać prawa własności przyłącza przysługującego Odbiorcy.


ROZDZIAŁ III
SZCZEGÓŁOWE   WARUNKI  I  TRYB   ZAWIERANIA   ORAZ  ROZWIĄZYWANIA UMÓW
Z ODBIORCAMI

A  Postanowienia ogólne

§ 7

Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami, nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych
na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.

§ 8

1. Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki usuwania ich awarii.
2. W przypadku gdy przyłącza nie znajdują się w posiadaniu Przedsiębiorstwa, odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

§ 9

1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony :
1) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na czas określony,
2) na wniosek osoby nie posiadającej tytułu prawnego, a której nieruchomość została przyłączona do sieci,
3) na wniosek osoby, która korzysta z nieruchomości lub lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 10

1. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej.
2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej, zmiana taryfy w czasie obowiązywania umowy oraz zmiana adresu do korespondencji.

§ 11


W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci Przedsiębiorstwa, skutkującej zmianą Odbiorcy, Przedsiębiorstwo zawiera umowę z nowym Odbiorcą, z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług.


B.   Zasady zawierania umów

§ 12

1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby, posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu Przedsiębiorstwa.
2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana przedstawić Przedsiębiorstwu dokument określający aktualny stan prawny przyłączanej nieruchomości.
3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania
z przyłączonej nieruchomości.
5. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.
6. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa o utracie przezeń prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania Przedsiębiorstwa, Odbiorca pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo.

§ 13

1.  Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych.
2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 ustawy, jeżeli:
a) instalacja wodociągowa w budynku nie jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych,
b) nie jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą,
c) właściciel lub zarządca nie rozlicza, zgodnie z art. 26 ust. 3, różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,
d) właściciel lub zarządca na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1 art. 6 ustawy ,
nie reguluje należności wynikających z różnicy wskazań między wodomierzem głównym
a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,
e) właściciel lub zarządca nie określił warunków utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunków pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami,
f) nie został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostawy wody do pozostałych lokali; w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu,
g) nie został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerywania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody do lokali.
3. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla poszczególnych Odbiorców usług w tym budynku, w terminie określonym w umowie.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:
1) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego
do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,
2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Przedsiębiorstwa dodatkowych opłat,
3) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym
za wodomierzem głównym wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.
5. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1.
6. W terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne.

§ 14

Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy.

C.   Zasady rozwiązywania umów

§ 15


1. Umowa może być rozwiązana przez stronę umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie.
2. Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłanie takiego oświadczenia listem poleconym.

§ 16

1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.
2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została zawarta.
3. Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 ustawy. Odstąpienie od umowy następuje poprzez oświadczenie Przedsiębiorstwa doręczone Odbiorcy na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.
4. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne
w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy.

§ 17

Umowa wygasa w przypadku:
1) śmierci Odbiorcy  usług będącego osobą fizyczną,
2) utraty przez Odbiorcę  prawa do korzystania z nieruchomości,
3) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą,
4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.

§ 18

Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.


ROZDZIAŁ IV

SPOSÓB   ROZLICZEŃ  W  OPARCIU  O  CENY  I  STAWKI  OPŁAT  USTALONE  W TARYFACH

§ 19

Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami, wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach.

§ 20

Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż trzy miesiące.

§ 21

1. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.
2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokości.
3. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy, będącego stroną umowy.

§ 22

1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura.
2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.
3. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu.  W sytuacji wymagającej wyjaśnienia a także kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego -  nie później niż 14 dni od końca okresu obrachunkowego.
4. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej doręczenia. Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej.
5. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
6. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

§ 23

W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz braku możliwości ustalenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i umowy ilości świadczonych usług, ilość pobranej wody i/lub odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody i/lub odprowadzonych ścieków w ostatnich 6 miesiącach przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza i/lub urządzenia pomiarowego.

§ 24

1. Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza własnego.
2. Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza głównego .
3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Odbiorca jest zobowiązany do zakupu i zainstalowania na własny koszt wodomierza własnego, jego utrzymania i legalizacji.

§ 25


Przedsiębiorstwo ogłasza taryfę w terminie określonym w art. 24 ust. 7 lub 9 ustawy.

§ 26

Warunki prowadzenia rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków określa rozdział
V  ustawy oraz umowa.

ROZDZIAŁ V
WARUNKI   PRZYŁĄCZENIA   DO   SIECI

§ 27

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia, zwanych dalej „warunkami przyłączenia” złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać co najmniej:
1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy,
2) adres do korespondencji,
3) w przypadku osób prawnych aktualny odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,
4) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług,
5) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystykę zużycia wody,
6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających),
7) opis i adres nieruchomości, do której będzie dostarczona woda i/lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania i przeznaczenia,
8) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków.
3. Za przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej nie pobiera się opłaty przyłączeniowej. Za wykonanie przez Przedsiębiorstwo czynności technicznych, związanych z włączeniem przyłączy do będących w jego posiadaniu sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej pobiera się opłatę równą kosztom wykonania tego włączenia.

§ 28

1. Do wniosku, o którym mowa w § 27, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:
1) dokument określający aktualny stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek,
2) mapę sytuacyjną określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust.1, względem istniejących sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
2. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane przygotować i bezpłatnie udostępnić odpowiedni wzór wniosku.

§ 29

1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 27 wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości, dokument pod nazwą „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 27 , informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując wyraźnie  powody, które uniemożliwiają podłączenie.
2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:
1) wskazanie miejsca i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego,
2) określenie maksymalnej ilość wody dostarczonej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele,
3) określenie maksymalnej ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,
4) informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się
o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić, lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza,
5) okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż 1 rok.
6) parametry techniczne przyłącza,
7) określenie miejsca zainstalowania wodomierza głównego, a w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje pomiar ilości odprowadzonych ścieków inaczej niż na podstawie odczytów ilości pobranej wody, urządzenia pomiarowego do mierzenia ilości odprowadzonych ścieków, lub też wodomierzy do mierzenia ilości wody, z której nie odprowadza się ścieków do kanalizacji.

§ 30

1. „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” wydane osobie ubiegającej się
o przyłączenie do sieci mogą za zgodą tej osoby, obejmować nie tylko zgodę na wybudowanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, ale również obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę   ze środków własnych, urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.
2. W przypadku określonym w ust. 1, Przedsiębiorstwo i osoba ubiegająca się o przyłączenie,
przed wydaniem „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” są zobowiązane do zawarcia umowy regulującej tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Przedsiębiorstwo urządzeń wybudowanych przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych.
3. W sytuacji współfinansowania przez osobę ubiegającą się o przyłączenie budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,  umowa zawierana pomiędzy Przedsiębiorstwem a tą osobą reguluje tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Przedsiębiorstwo części inwestycji sfinansowanej przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.
4. Odpłatne przejęcie polegać może na przeniesieniu na Przedsiębiorstwo prawa własności urządzenia, jak również na zawarciu umowy obligacyjnej, w szczególności umowy dzierżawy, a także prawnorzeczowej, w szczególności ustanowieniu użytkowania w sposób umożliwiający Przedsiębiorstwu  korzystanie z urządzenia.
5. Wybór konkretnej formy odpłatnego przejęcia wymaga akceptacji Przedsiębiorstwa i osoby ubiegającej się o przyłączenie.
6. Umowa, o której mowa w ust.2 i 3 pod rygorem nieważności winna być zawarta w formie pisemnej.
7. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3 winna określać, co najmniej:
1) termin wybudowania urządzenia,
2) warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać,
3) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiębiorstwo,
4) zasady wyceny inwestycji,
5) formę prawną przejęcia urządzenia przez Przedsiębiorstwo,
6) termin przejęcia urządzenia,
7) termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za przeniesienie własności urządzenia lub termin i zasady uiszczania wynagrodzenia za korzystanie przez Przedsiębiorstwo z urządzenia na podstawie umowy nie przenoszącej prawa własności,
8) zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań.

§ 31

1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest sporządzenie planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego skoordynowanego przez Starostę (Prezydenta Miasta), a następnie  pisemne uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej (w tym projektu) i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez Przedsiębiorstwo kontroli robót.
2. Spełnienie warunku wskazanego w ust. 1 nie jest wymagane, jeżeli przyłączenia do sieci dokonuje Przedsiębiorstwo, które wydało „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” dla danej nieruchomości. Przedsiębiorstwo wykonuje tę usługę odpłatnie. Przed przystąpieniem do wykonania usługi Przedsiębiorstwo sporządza na własny koszt i przedkłada osobie ubiegającej się o podłączenie szczegółowy wykaz planowanych kosztów. Rachunek wystawiony przez przedsiębiorstwo po zakończeniu prac nie może być wyższy o więcej niż 10 % w stosunku do sumy kosztów przedłożonych osobie ubiegającej się o przyłączenie przed przystąpieniem do tych prac.
3. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1 przedkłada Przedsiębiorstwu odpowiednie dokumenty i informacje. Wykaz niezbędnych dokumentów i informacji Przedsiębiorstwo doręcza nieodpłatnie każdej osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości wraz z wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”.
4. Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów i informacji wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 3.
5. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 jest dokonywane na dostarczonym planie sytuacyjnym, projekcie lub w innej formie pisemnej. Obowiązek odbioru uzgodnienia spoczywa na osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci lub osobie przez nią upoważnionej. Na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci uzgodnienie może zostać przesłane za pośrednictwem poczty pod wskazany adres. Jeżeli osoba ubiegająca się o przyłączenie nie zgłosi się w celu odbioru uzgodnień to wówczas Przedsiębiorstwo będzie mogło wysłać uzgodnienia za pośrednictwem poczty na koszt adresata.

§ 32

Przed zawarciem umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.

ROZDZIAŁVI
TECHNICZNE   WARUNKI   OKREŚLAJĄCE   MOŻLIWOŚCI   DOSTĘPU   DO   USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

§ 33

1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie wymagalnych zdolności produkcyjnych ujęć wody, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.
2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci Odbiorcy jeżeli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane nie zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
3. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli przyłączenie do sieci spowoduje obniżenie poziomu usług w stopniu takim, że nie będą spełnione wymagania określające minimalny poziom usług.
4. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług, na terenie gdzie usytuowana jest nieruchomość, brak jest urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych umożliwiających bezpośrednie podłączenie do sieci, a także w sytuacji braku planu zagospodarowania przestrzennego gminy, co uniemożliwia Przedsiębiorstwu realizację budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Przedsiębiorstwo może odmówić przyłączenia do sieci także w sytuacji gdy ze względów ekonomicznych budowa urządzeń wodno-kanalizacyjnych na danym terenie jest nieuzasadniona.
5. Poziom dostępu do usług wodociągowych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

§  34

1. W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest zawór
za wodomierzem głównym.
2. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz odpowiedzialności – jest granica nieruchomości gruntowej.
3. Miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej obejmującej przyłącze, stanowiące własność Przedsiębiorstwa i instalacji wewnętrznej oraz rozdziału odpowiedzialności, w przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzającego ścieki – znajduje się za pierwszą studzienką licząc od strony budynku.
4. W przypadku przyłącza kanalizacyjnego stanowiącego własność Odbiorcy usługi dostarczającego ścieki, miejscem rozdziału sieci i odpowiedzialności jest miejsce połączenia sieci kanalizacyjnej z przyłączem.

ROZDZIAŁ VII

SPOSÓB   DOKONYWANIA   ODBIORU   PRZEZ  PRZEDSIĘBIORSTWO   WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

§ 35

1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”, oraz z projektem przyłącza.
2. Jeżeli „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej obejmowały również obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza może być wcześniejszy odbiór tych urządzeń.
3. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegają częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.
4. Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza się do Przedsiębiorstwa a drugi do odpowiedniego Urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

§ 36

1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przyłącza przez przedstawiciela Odbiorcy, Przedsiębiorstwo uzgadnia jego termin, na nie dłużej niż trzy dni po dacie zgłoszenia.
2. Określone w warunkach o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach.

§ 37

1. Wzór protokołu odbioru przyłącza określa Przedsiębiorstwo.
2. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej:
a) dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza,
b) termin odbioru proponowany przez Wykonawcę,
c) inne warunki odbioru, np.: zamknięcie sieci eksploatowanej.
3. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:
a) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia),
b) rodzaj odprowadzanych ścieków, dla przyłącza kanalizacyjnego,
c) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru,
d) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza.

ROZDZIAŁ VIII

STANDARDY   OBSŁUGI   ODBIORCÓW   USŁUG   ORAZ   SPOSÓB   POSTĘPOWANIA
W  PRZYPADKU  NIE   DOTRZYMANIA   CIĄGŁOŚCI   LUB   ODPOWIEDNICH   PARAMETRÓW ŚWIADCZONYCH   USŁUG

§ 38

1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:
1) prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,
3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,
4) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
5) planowanych przerw w świadczeniu usług.
2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni.
3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 21 dni
od otrzymania prośby chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła,
iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.
4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust. 2 i 3, Przedsiębiorstwo przed upływem terminów wskazanych w ust. 2 i 3 informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.

§ 39

1. Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.
2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.
3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 21 dni od dnia jej złożenia w siedzibie Przedsiębiorstwa lub doręczenia reklamacji – § 38 ust. 4 regulaminu stosuje się odpowiednio

§ 40

1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie się do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.
2. Stosowna informacja, zawierająca co najmniej: imienne wskazanie pracowników upoważnionych do kontaktów z Odbiorcami i osobami ubiegającymi się o przyłączenie oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, numery kontaktowe tych osób oraz godziny ich pracy, powinna być wywieszona w siedzibie Przedsiębiorstwa i podawana do publicznej wiadomości wraz z ogłoszeniem nowych taryf.

§ 41

1. W siedzibie Przedsiębiorstwa powinny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:
1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Płock taryfy cen i stawek opłat,
2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, obowiązującego na terenie Gminy Płock,
3) wyniki ostatnio przeprowadzanych analiz wody,
4) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust.1 poza swoją siedzibą z zastrzeżeniem obowiązku dołączania do umowy w chwili jej                 zawierania obowiązującej taryfy lub jej wyciągu zawierającego ceny i stawki opłat.

§ 42

1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzinnym.
2. Przedsiębiorstwo ma  obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach
w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.
3. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.
4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbiorców, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.
5. Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru wody pobierane są opłaty na podstawie cen i stawek opłat określonych w obowiązującej taryfie.

§ 43

1. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.
2. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, chyba, że nie ponosi winy. Przedsiębiorstwo wolne jest od odpowiedzialności w szczególności wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usług, wynikały z:
1) działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sił przyrody,
2) działania lub zaniechania osób lub podmiotów,  za które Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności, w tym samego Odbiorcy,
3) potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb przeciwpożarowych.

ROZDZIAŁ IX
WARUNKI   DOSTAWY   WODY   NA   CELE   PRZECIWPOŻAROWE

§ 44

Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 45

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy gminą, Przedsiębiorstwem i jednostką straży pożarnej.

§ 46

W kalkulacji ceny za wodę pobieraną na cele przeciwpożarowe poprzez urządzenia usytuowane
na terenie publicznym, Przedsiębiorstwo uwzględnia koszty utrzymania urządzeń niezbędnych
dla zapewnienia wymaganych zdolności dostawczych hydrantów, powiększone o marżę zysku.

§ 47

Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.

§ 48

W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych Odbiorców, jednostka niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu informacje o ilości wody pobranej.

§ 49

Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo obciąża Gminę.

ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

§ 50

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 51

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała
Nr  1123/LV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2002 roku w sprawie : przyjęcia  regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego  na obszarze Miasta Płocka.

§ 52

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie


Mocą ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. nr 85 poz. 729) zmienione zostały przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami) która stanowiła podstawę  dla  opracowania  Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  aktualnie obowiązującego  na terenie   Miasta Płocka uchwalonego  Uchwałą  Nr 1123/LV/02  Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2002 roku.

Zgodnie z art. 4 ust.1 przywołanej ustawy,  która weszła w życie dnia  17 sierpnia 2005 r.  – w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia jej w życie , a zatem do 18 listopada 2005 r.  – przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest obowiązane do opracowania i przedłożenia Radzie Gminy do uchwalenia  projektu regulaminu dostarczania  wody i odprowadzania ścieków. Treść cytowanego przepisu przesądza, iż każde przedsiębiorstwo powinno taki projekt opracować pomimo, że w stosunku do poprzedniego stanu prawnego nowelizacja wprowadza dwie zmiany dotyczące:
3. sposobu dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo  – kanalizacyjne wykonanego przyłącza,
-   warunków dostarczania wody na cele przeciw pożarowe.
Przedłożony Radzie Miasta  projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków po uchwaleniu stanie się  powszechnie obowiązującym aktem prawa miejscowego o  treści zgodnej z ustawą z dnia 7 sierpnia 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami) oraz zmianami do tej ustawy wprowadzonymi  ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 roku  o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. nr 85 poz. 729 ).

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 30 listopada 2005, godzina 11:22)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 217
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji