Uchwała Nr 591/XXXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2004 roku
w sprawie: uchylenia uchwały Nr 1168/LVI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2002 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Jesiennej.

Uchwała NR 591/XXXII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 października 2004 roku

w sprawie: uchylenia uchwały Nr 1168/LVI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września  2002 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Jesiennej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a“ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.; Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002 r.; Nr  23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806 Dz.U.  z 2003 r.; Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568 Dz.U. Z 2004 r.; Nr 102, poz. 1055, Nr  116 poz. 1203) oraz art. 13 ust.1, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2000 r. Nr 46  poz. 543, Dz. U z 2001 Nr 129 poz. 1447, Nr  154  poz. 1800,    Dz. U. z 2002 r.     Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz. 1070, Nr 130 poz. 1112, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058, Dz.U. z 2003 r Nr 1 poz. 15,  Nr 80 poz. 717, 720 i 721, Nr 96 poz. 874, Nr 124 poz. 1152, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966, Nr 217 poz. 2124, Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 39,  Nr 19 poz. 177 Nr 92 poz. 880) Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1

Uchyla  się  w całości uchwałę  Nr  1168/LVI/02  Rady   Miasta  Płocka   z dnia 24 września  2002 roku  w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości  zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Jesiennej, oznaczonej numerem ewidencyjnym  działki 597/4 o pow. 91 m², objętej Księgą Wieczystą  56682, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

                
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 02 listopada 2004, godzina 07:44)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 561
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 02 listopada 2004, godzina 07:45
  • Historia aktualizacji

  • 02 listopada 2004, godzina 07:45 Aktualizacja danych