UCHWAŁA Nr 376/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w 2004 roku przedsięwzięcia pn. "Zakup sześciu autobusów dla Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Płocku - II etap"

UCHWAŁA Nr 376/XX/04
Rady Miasta Płocka
z dnia  27 stycznia 2004 roku

 

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w 2004 roku przedsięwzięcia pn. "Zakup sześciu autobusów dla Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Płocku  - II etap"


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 10 w związku z art. 54 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568) - Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:


§ 1

Zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie preferencyjną pożyczkę długoterminową do kwoty 2.300.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2004 roku przedsięwzięcia pn. "Zakup sześciu autobusów dla Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Płocku - II etap".

§ 2

Źródłem spłaty pożyczki w latach 2004 - 2008 będą dochody budżetu miasta Płocka z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.


§ 3

Upoważnić Prezydenta Miasta Płocka do ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki o której mowa w § 1 zgodnego z wymaganiami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


§ 4

Upoważnić Prezydenta Miasta Płocka do zawarcia w imieniu miasta Płocka umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 290/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w 2003 roku przedsięwzięcia pn. "Zakup sześciu autobusów dla Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Płocku  - II etap".

§ 6

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 7


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 


U Z A S A D N I E N I E


Prezydent Miasta Płocka wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o udzielenie w 2003 roku pożyczki do kwoty 2.300.000,00 zł. na dofinansowanie zakupu przez Komunikację Miejską - Płock Spółka z o.o. 6 sztuk autobusów.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił Urzędowi Miasta Płocka promesy przyznania wnioskowanej pożyczki.
Realizacja powyższego zadania pozwoli na zahamowanie procesu starzenia taboru autobusowego oraz utrzymanie taboru autobusowego na dotychczasowym poziomie. Ponadto zakup nowych autobusów przyczyni się do zmniejszenia ilości substancji toksycznych wydalanych do atmosfery przez autobusy, co wpłynie korzystnie na poprawę stanu czystości powietrza w mieście.
Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę Nr 290/XV/03 z dnia 29 września w sprawie zaciągnięcia w 2003 roku ww. pożyczki.  
Z uwagi na przesunięcie terminu podpisania umowy z funduszem na 2004 rok zachodzi konieczność uchylenia uchwały podjętej w 2003 roku, a tym samym podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w bieżącym roku.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (piątek, 30 stycznia 2004, godzina 10:40)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 294
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji