Załącznik do uchwały nr 643/XXXVI/05
Statut stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego „Mazowieckiego Stowarzyszenia Kultury i Sportu”.

Statut stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
„Mazowieckiego Stowarzyszenia Kultury i Sportu”.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.


Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego “ Mazowieckie Stowarzyszenie Kultury i Sportu” zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

§ 2.


Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3.


1.Terenem działania Stowarzyszenia jest Województwo Mazowieckie.
2.Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

§ 4.


Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 5.


Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 6.


Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań z zakresu:
1)upowszechniania  kultury i sztuki;
2)upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
3)nauki i edukacji publicznej;
4)promocji zdrowia.

§ 7.


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1)budowę hal sportowych, widowiskowo-sportowych, basenów oraz innych obiektów sportowych lub obiektów o podobnym przeznaczeniu na obszarze Województwa Mazowieckiego,
2)budowę i rewitalizację obiektów kulturalnych,
3)rewitalizację obiektów poprzemysłowych i powojskowych na cele kulturalne lub sportowe,
4)prowadzenie działalności kulturalnej, w tym przy wykorzystaniu wybudowanych obiektów, przez organizację wystaw, pokazów, konkursów, seminariów, sympozjów, koncertów oraz  targów,
5)organizowanie imprez sportowych popularyzujących idee sportowe w Województwie Mazowieckim,
6)odpłatne i bezpłatne udostępnianie bazy sportowej na potrzeby osób fizycznych i prawnych, szkół, zespołów i klubów sportowych oraz innych podmiotów,
7)współpracę z innymi podmiotami dla realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 8.


Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Działalność gospodarcza może być prowadzona w następującym zakresie:
1) budowa obiektów sportowych i kulturalnych,
2) hotele,
3) miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
4) restauracje,
5) placówki gastronomiczne pozostałe,
6) działalność turystyczna pozostała,
7) wynajem nieruchomości na własny rachunek,
8) działalność galerii i salonów wystawienniczych,
9) działalność domów i ośrodków kultury,
10) działalność obiektów kulturalnych,
11) działalność rozrywkowa,
12) działalność stadionów i pozostałych obiektów sportowych,
13) działalność związana ze sportem,
14) działalność rekreacyjna,
15) działalność związana z poprawą kondycji fizycznej,
16) działalność usługowa pozostała.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 9.


1.Członkami Stowarzyszenia mogą być jednostki samorządu terytorialnego oraz inne osoby prawne.
2.Inna osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 10.


Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych;
2) członków wspierających.

§ 11.


1.Członkiem zwyczajnym może być jednostka samorządu terytorialnego, która działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2.Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3.Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu, na podstawie pisemnej deklaracji.


§ 12.


1. Członkowie zwyczajni mają równe prawa i obowiązki.
2. Członek zwyczajny ma prawo do:
1)czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz wskazywania kandydatów do władz Stowarzyszenia;
2)zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;
3)zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
3. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1)przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
2)regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
3)wywiązywania się z przyjętych na siebie wobec Stowarzyszenia obowiązków.

§ 13.


1. Członek wspierający posiada prawo do:
1)zgłaszania wniosków i opinii pod adresem władz Stowarzyszenia,
2)brania udziału z głosem doradczym w obradach i posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 12 ust. 3.

§ 14.


1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1)dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia;
2)utraty przez członka osobowości prawnej;
3)skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający jeden rok.
2.W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 orzeka Zarząd Stowarzyszenia podając przyczyny skreślenia.
3.Osoba skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
4.Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa, stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§ 15.


Władzami Stowarzyszenia są:
1)Walne Zebranie Członków;
2)Komisja Rewizyjna;
3)Zarząd.


§ 16.


1.Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się jednomyślnie w głosowaniu tajnym.
2.Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 2 kadencje.
3.Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), z zastrzeżeniem § 26 ust. 2.
4.Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 17.


W przypadku ustąpienia, skreślenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

Rozdział V
Walne Zebranie Członków

§ 18.


1.Organem stanowiącym Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
3.W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1)z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni;
2)z głosem doradczym - członkowie wspierający. 

§ 19.


1.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca roku kalendarzowego.
3.Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad i porządku obrad.
4.Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.
5.Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków na okres 3 lat spośród zgłoszonych przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia kandydatów, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6.Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
7.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
1) Zarząd;
2) Komisja Rewizyjna;
3) co najmniej 50% członków Stowarzyszenia.
8.O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 21 dni przed terminem zebrania.
9.Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków

§ 20.


1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1) uchwalenie statutu i jego zmian;
2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia;
3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
4) udzielanie władzom stowarzyszenia absolutorium,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
6) ustalanie wysokości składek członkowskich;
7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
8) podejmowanie strategicznych decyzji co do funkcjonowania Stowarzyszenia,
9) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości wniesionych przez Członków do Stowarzyszenia.
2. Dla podjęcia uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 – 9, wymagana jest jednomyślność członków Stowarzyszenia.

§ 21.


1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy;
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej;
3) na pisemny wniosek, co najmniej 50% członków zwyczajnych.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 1 miesiąca, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane, chyba że na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków obecni są wszyscy członkowie zwyczajni i wyrażą zgodę na rozszerzenie porządku obrad.
Rozdział VI
Komisja Rewizyjna

§ 22.


1.Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 7 członków.

§ 23.


Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) bieżące kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia;
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem;
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia;
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
7) kontrola działalności Zarządu co najmniej 2 razy do roku.

§ 24.


1.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2.Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.).
3.Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo z winy umyślnej.
4.Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.
5.Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział VII
Zarząd

§ 25.


1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 3 - 7 członków.
3. Uprawnionym do reprezentowania Zarządu jest każdy z członków Zarządu.
4. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes Zarządu wraz z członkiem Zarządu.
5. Do zaciągania zobowiązań przez Stowarzyszenie upoważniony jest Prezes Zarządu wraz z członkiem Zarządu.
6. Jeżeli Zarząd liczy powyżej 5 członków, może ze swego grona powołać Prezydium. W skład Prezydium wchodzą:
1) Prezes Zarządu;
2) Wiceprezes;
3) Sekretarz.
7. Prezydium kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu. Zakres kompetencji Prezydium określa Zarząd.
8. Zasady działania Zarządu i jego Prezydium ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
9. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 10 razy w roku, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

§ 26.


1. Do zakresu działania Zarządu należy:
1)realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;
2)ustalanie budżetu Stowarzyszenia;
3) sprawowanie bieżącego zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;
5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań  nie przekraczających kwoty stanowiącej równowartość sumy składek członkowskich za 2 lata;
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i skreślania członków;
8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
2.  Uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 4, 7 zapadają jednomyślnie.


Rozdział VIII
Majątek i fundusze

§ 27.


Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 28.


1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1)składki członkowskie,
2)darowizny, zapisy i spadki,
3)wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
4)dotacje,
5)wpływy z odpisów podatkowych w przypadku uzyskania przez Stowarzyszenie statusu organizacji pożytku publicznego.
2.Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku kalendarzowego. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
3.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 29.


Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział IX
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 30.


1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga jednomyślności, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami).

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 01 lutego 2005, godzina 08:36)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 801
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji