UCHWAŁA NR 716/XLIII/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku
w sprawie: zmiany statutu Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

UCHWAŁA NR 716/XLIII/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 stycznia 2014 roku

w sprawie: zmiany statutu Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 406) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:
§ 1
W statucie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, który stanowi załącznik do uchwały nr 429/XXVI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Płockiemu Ośrodkowi Kultury i Sztuki (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r. poz. 6447) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 statutu otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Celem Ośrodka jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, prowadzenie edukacji kulturalnej, rozwój kultury, upowszechnianie kultury, promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą, pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości, a ponadto działań dotyczących promocji miasta, atrakcji turystycznych, promocji i rozwoju turystyki oraz działań na rzecz kultury fizycznej i sportu”.

2) w § 4 ust. 3 statutu otrzymuje brzmienie:
„3. Organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, warsztatów, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych, turystycznych i rekreacyjnych oraz współorganizacja imprez o charakterze sportowym”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

     Przewodniczący
     Rady Miasta Płocka


     Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (środa, 29 stycznia 2014, godzina 12:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 455
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji