Uchwała Nr 919/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku
w sprawie pozbawienia drogi - ulicy Długiej w Płocku na odcinku od ulicy Zglenickiego do ulicy Łukasiewicza dotychczasowej kategorii publicznej drogi gminnej.

Uchwała Nr 919/LIV/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 marca 2006 roku

w sprawie pozbawienia drogi - ulicy Długiej w Płocku na odcinku od ulicy Zglenickiego do ulicy Łukasiewicza dotychczasowej kategorii publicznej drogi gminnej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) i art. 10 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 i Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 163, poz. 1362, Nr 172, poz. 1440 i Nr 179, poz. 1486) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Pozbawia się drogę - ulicę Długą w Płocku na odcinku od ulicy Zglenickiego do ulicy Łukasiewicza dotychczasowej kategorii publicznej drogi gminnej.
2. Pozbawienie drogi, o której mowa w ust. 1, dotychczasowej kategorii następuje z powodu wyłączenia tego odcinka drogi z użytkowania z uwagi na niespełnianie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

O tym, czy dana droga jest drogą publiczną, stanowią względy techniczne i prawne. Ulica Długa w Płocku na odcinku od ulicy Zglenickiego do ulicy Łukasiewicza została zaliczona do kategorii dróg gminnych uchwałą nr 428/XIX/99 Rady Miasta Płocka z dnia 23 listopada 1999r. w sprawie zaliczenia i przebiegu dróg publicznych do kategorii dróg gminnych (poz. 42 załącznika do w/w uchwały). Droga nie spełnia jednakże warunków technicznych wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Transportu  i  Gospodarki Morskiej  z  dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny  odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). Najmniejsza szerokość w liniach rozgraniczających ulicy klasy L - lokalnej (ul. Długa) powinna wynosić na całej długości 12 m. W rzeczywistości szerokość przedmiotowej drogi wynosi od 5 do 15 m. Również nawierzchnia nie spełnia obowiązujących warunków, ponieważ brak jest nawierzchni utwardzonej. Brakuje także pozostałych elementów drogi: chodników, odwodnienia i oświetlenia.
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że ten odcinek ul. Długiej nie może stanowić drogi publicznej.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 04 kwietnia 2006, godzina 10:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 680
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji