UCHWAŁA NR 987/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 960/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 987/LVIII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 sierpnia 2006 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 960/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka.

Na podstawie art. 81 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2006 r. nr 7 poz. 29 ze zm. Dz. U. Nr 126 poz. 875) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 986, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128) w związku z uchwałą Nr 729/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka na lata 2005-2013, kierunkowo do 2020 r. i § 3 uchwały nr 854/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 276 z 16 grudnia 2005 r. poz. 10109) Rada Miasta Płocka ustala, co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały nr 960/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka po pkt 12 dodaje się pkt 13, 14 i 15 w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Miasta Płocka, w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Zgodnie z uchwałą nr 854/XLIX/05 w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się  na terenie miasta Płocka do końca kwietnia br. wpłynęły 23 wnioski. Jeden wniosek wycofano. 4 wnioski nie spełniały wymogów formalnych. W pierwszej kolejności uchwałą nr 960/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka przyznano dotacje 12 obiektom, wniosków rozpatrzono na łączną kwotę 252.500,00 zł, z czego pozostało do podziału 47.500,00 zł. Dodatkowo zwiększono środki na rozpatrzenie  i wnioskowanie dotacji dla obiektów zabytkowych o 149.960,00 zł.
W związku z powyższym dokonano podziału pozostałych środków. Wnioskodawcy, zakres rzeczowy remontu oraz proponowana dotacja są wyszczególnione w załączniku do uchwały.
Środki na powyższe dotacje zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Płocka na zadaniu 02/WGMII/G dział 921 rozdział 92120 § 2720.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 01 września 2006, godzina 10:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 595
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji