UCHWAŁA NR 728/LI/10 z dnia 25 maja 2010 roku
w sprawie wezwania Pani Marii Sołtys do zmiany uchwały Rady Miasta Płocka Nr 625/XLIII/09 z dnia 24 listopada 2009 r.

UCHWAŁA NR  728/LI/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 maja 2010 roku

w sprawie wezwania Pani Marii Sołtys do zmiany uchwały Rady Miasta Płocka Nr 625/XLIII/09 z dnia 24 listopada 2009 r.


Na podstawie art. 18 ust. 1, oraz art. 101 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 ) - Rada Miasta Płocka:

§ 1.

W związku z wezwaniem z dnia 10 maja 2010 r. Pani Marii Sołtys do zmiany uchwały przez Radę Miasta Płocka - podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w uchwale Nr 625/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie skargi Pani Marii Sołtys zam. w Płocku na nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Płocka i podległych pracowników.
 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


              Przewodniczący
  Rady Miasta Płocka


      Tomasz Korga

 

 

 

 


UZASADNIENIE

  Rada Miasta Płocka Uchwałą  Nr 625/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24.11.2009 r. w sprawie skargi Pani Marii Sołtys zam. w Płocku na nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Płocka i podległych pracowników uznała skargę Pani Marii Sołtys za nieuzasadnioną.
 Pismem z dnia 10 maja 2010 r. (wpłynęło do Urzędu Miasta Płocka 10.05.2010 r.) Pani Maria Sołtys działając zgodnie z art. 101 ustawy o z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) wezwała Radę do zmiany Uchwały Nr Nr 625/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24.11.2009 r.
 Przed skierowaniem sprawy na sesję Rady Miasta Komisja Rewizyjna dokonała analizy wezwania do zmiany uchwały i w wyniku głosowania na posiedzeniu w dniu 17 maja 2010 r. uznała, iż podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące rozpatrzenia skargi Pani Marii Sołtys na Prezydenta Miasta Płocka i podległych pracowników z dnia 20 maja 2009 r.,  zawarte w wyżej wymienionej uchwale Rady Miasta Płocka.
 Zgodnie z cytowanym art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.
 Właściwym do rozpatrzenia wezwania jest Rada Miasta Płocka stąd przygotowany projekt uchwały.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 28 maja 2010, godzina 10:06)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 382
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji