projekty uchwał
Sesja XVIII - 29-12-2011

 

OBWIESZCZENIE

Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

Przewodniczący   Rady   Miasta  Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka,  iż w dniu 29 grudnia 2011 roku o godz. 10.00 (czwartek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl.Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XVIII Sesja Rady Miasta Płocka.

Do pobrania: projekty uchwał

Projekt Budżetu Miasta Płocka na 2012 rok

Porządek obrad
1/Otwarcie obrad XVIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2011 roku.
4/Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2011-2050,
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2011,
3. wydatków budżetu miasta Płocka, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011,
4. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2012-2050,
5. Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2012,
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
b) odczytanie wniosków komisji stałych,
c) odczytanie opinii komisji stałych,
d) odczytanie zbiorczej opinii Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,
e) odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie zgłoszonych do projektu uchwały budżetowej wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,
6. uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Płocka na lata 2012 – 2016,
7. ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka,
8. przyjęcia uchwały ogłaszającej rok 2012 Rokiem Harcerstwa Płockiego,
9. ogłoszenia roku 2012 Rokiem Władysława Broniewskiego,
10. zmiany uchwały nr 80/VIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2011,
11. wyrażenia zgody na dopuszczenie do działania na terenie Gminy Miasto Płock Społecznej Straży Rybackiej, działającej na  terenie powiatu płockiego,
12. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanych, położonych w Płocku przy ul. Kolejowej, Obr. 12 Radziwie,
13. uchylająca uchwałę Nr 1045/LXIV/98 z dnia 19 maja 1998 roku w sprawie ustanowienia funkcji trębacza miejskiego,
14. wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka do podpisywania poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Płocka,
15. przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Płocka,
16. zmian w składzie osobowym doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Płocka,
17. wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Płocka,
18. przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na 2012 rok,
19. przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2012 rok.
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
5/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
6/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
7/ Interpelacje i zapytania radnych.
8/ Odpowiedzi na interpelacje.
9/ Sprawy różne.
10/Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

/-/Artur Jaroszewski

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (środa, 21 grudnia 2011, godzina 07:57)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 971
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji