UCHWAŁA NR 487/XXXV/09 z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

UCHWAŁA NR  487/XXXV/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 oraz art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,poz. 1458) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy oraz zaangażowanie na ten cel środków w niżej określonej wysokości przez Gminę - Miasto Płock – Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku w zakresie:
1. usług telekomunikacyjnych:
1) w 2009 roku – 2.928,00 (dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) złotych,
2) w 2010 roku – 4.392,00 (cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa) złote,
3) w 2011 roku – 1.464,00 (tysiąc czterysta sześćdziesiąt cztery) złote,
2. profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników jednostki:
1) w 2009 roku – 6.500,00 (sześć tysięcy pięćset) złotych,
2) w 2010 roku – 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych,
3) w 2011 roku – 3.500,00 (trzy tysiące pięćset) złotych.

§ 2

Źródło finansowania: plan finansowy Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku, określony w Budżecie Miasta Płocka na lata 2009, 2010 i 2011.

§ 3

Zobowiązania określone w § 1 zostaną pokryte z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga

UZASADNIENIE

W związku z koniecznością zawarcia przez Gminę - Miasto Płock – Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku umów, których przedmiotem są usługi telekomunikacyjne i profilaktyczna opieka zdrowotna dla pracowników jednostki, na okres przekraczający rok budżetowy, niezbędne jest podjęcie uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ww. umów, określającej wysokość środków zaangażowanych w poszczególnych latach. Wartość planowanego zaangażowania środków budżetowych, wynosi 28.784,00 zł. (w roku 2009 – 9.428,00 zł., w roku 2010 – 14.392,00 zł., w roku 2011 – 4.964,00). Źródłem dochodów, z których zostaną pokryte powyższe zobowiązania są wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (środa, 01 kwietnia 2009, godzina 13:44)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 150
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji