UCHWAŁA Nr 86/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 roku
w sprawie: zgodności projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Armii Krajowej, Sikorskiego, Armii Krajowej i Wyszogrodzką na osiedlu Podolszyce Północ w Płocku z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka.

UCHWAŁA Nr 86/VII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 2007 roku

w sprawie: zgodności projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Armii Krajowej, Sikorskiego, Armii Krajowej i Wyszogrodzką na osiedlu Podolszyce Północ w Płocku z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka.

Na podstawie art.15 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717;  z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 Nr 113, poz.954, Nr 130, poz. 1087; z 2006r.                   Nr 45, poz.319, Nr 225, poz. 1635), oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127,                  Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102,                 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 441, Nr 175,                  poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128  i Nr 181, poz. 1337) i uchwały Nr 323/XVII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Armii Krajowej, Sikorskiego, Armii Krajowej i Wyszogrodzką na osiedlu Podolszyce Północ w Płocku, Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Stwierdza się zgodność projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Armii Krajowej, Sikorskiego, Armii Krajowej  i Wyszogrodzką na osiedlu Podolszyce Północ w Płocku z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

Dokonano analizy zapisów projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Armii Krajowej, Sikorskiego, Armii Krajowej i Wyszogrodzką na osiedlu Podolszyce Północ w Płocku w zakresie zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka, uchwalonego uchwałą Nr 967/LXIII/98 Rady Miasta Płocka z dnia 21 kwietnia 1998r.
Dla terenów, znajdujących się w granicach projektu planu, w studium określono następującą politykę:

W zakresie społeczno-gospodarczych uwarunkowań rozwoju przestrzennego, jako cel szczegółowy  i związaną z nim bezpośrednio politykę przestrzenną zapisano:
 Cel - „Poprawa funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technicznej oraz optymalne wykorzystanie przestrzeni miejskiej”;
 Polityka przestrzenna – „dążenie do wielofunkcyjności struktury zagospodarowania przestrzennego  (…) osiedli”.
W zakresie funkcjonalno-przestrzennej struktury miasta, jako cel przekształceń przyjęto:
 stworzenie oferty lokalizacyjnej dla inwestorów różnych aktywności gospodarczych;
 wzrost atrakcyjności miasta jako miejsca zamieszkania oraz jako ośrodka
     o znaczeniu ponadlokalnym.
Dla umożliwienia przestrzennej realizacji tych działań, w odniesieniu do przedmiotowego obszaru planu, przyjęto w studium następujący układ struktury funkcjonalno-przestrzenej gdzie peryferyjne osiedle Podolszyce Północ jest obszarem adaptacji i rozwoju mieszkalnictwa oraz usług i produkcji – jednak ograniczonych lokalizacyjnie i programowo do niekolidujących z obszarami stricte mieszkaniowymi.  Na obszarze tego osiedla preferuje się rozwój usług i produkcji stwarzających dużą ilość nowych miejsc pracy – zwłaszcza dla kobiet. W rejonie osiedla tworzy się wielofunkcyjny ośrodek administracyjno-usługowy wspomagający strefę centralną.

W zakresie polityk przestrzennych, wskazano przedmiotowy obszar jako atrakcyjny ośrodek administracyjno-usługowy, wspomagający centrum historyczne i będące wizytówką nowoczesnego miasta XXI wieku. Ośrodek ten posiadać będzie program centrum usługowego  tj. przewagę funkcji administracyjno-usługowych nad mieszkaniową.
Rozmieszczenie przestrzenne nowych urządzeń funkcji magazynowych i handlu masowego (hurtowego, półhurtowego i hipermarketów) winno następować przy głównych trasach dolotowych do miasta (ul. Wyszogrodzka).

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (poniedziałek, 02 kwietnia 2007, godzina 09:03)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 219
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji