UCHWAŁA NR 668/XXXIX/2013 z dnia 29 października 2013 roku
zmieniająca uchwałę nr 800/LV/10 Rady Miasta Płocka z 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Płocka


UCHWAŁA NR 668/XXXIX/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 października 2013 roku


zmieniająca uchwałę nr 800/LV/10 Rady Miasta Płocka z 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Płocka

Na podstawie art. 234  ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
W załączniku nr 2 do uchwały nr 800/LV/10 Rady Miasta Płocka z 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Płocka pkt. 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7) wykaz zadań realizowanych przez oświatowe jednostki budżetowe.”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (środa, 30 października 2013, godzina 10:25)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 771
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji