UCHWAŁA NR 768/XLV/2014 z dnia 25 marca 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem 99% bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oznaczonej nr 1008/9 o pow. 1300 m2 położonej w Płocku przy ul. Górnej.

UCHWAŁA NR 768/XLV/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 25 marca 2014 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem 99% bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oznaczonej nr 1008/9 o pow. 1300 m2 położonej w Płocku przy ul. Górnej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318),                art. 37 ust. 2 pkt. 10 i art. 68 pkt 1 ust. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 t.j. z późn.zm.) - Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

 

§1

Wyraża się zgodę na zbycie oraz udzielenie 99% bonifikaty od wartości działki o numerze ewidencyjnym 1008/9 i powierzchni 1300 m2 położonej w Płocku przy ul. Górnej, zgodnie z ewidencją gruntów stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii św. Józefa - właściciela  nieruchomości sąsiedniej zabudowanej budynkiem kościoła na cele działalności sakralnej.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

      Przewodniczący

   Rady Miasta Płocka

 

 

   Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 26 marca 2014, godzina 14:28)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 142
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 25 kwietnia 2014, godzina 09:26
  • Historia aktualizacji

  • 25 kwietnia 2014, godzina 09:26 Aktualizacja danych