UCHWAŁA Nr 79/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy na konserwację i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic miasta Płocka.

UCHWAŁA Nr 79/VII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na  zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy na  konserwację i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic  miasta Płocka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, z 2006 Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337)
Rada Miasta Płocka ustala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na:
1.zawarcie przez Gminę Płock - Miejski Zarząd Dróg jednostka budżetowa umowy, której przedmiotem jest konserwacja i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic miasta Płocka,
2.zaangażowanie na cel, o których mowa w pkt 1 środków w wysokości:
w 2007 roku - 1.054.829,24 zł. (milion pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych dwadzieścia cztery grosze),
w 2008 roku - 1.265.796,36 zł. (milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści sześć groszy),
w 2009 roku – 1.329.085,08 zł.(milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych osiem groszy),
w 2010 roku –1.339.660,82 zł. (milion trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych osiemdziesiąt dwa grosze).

§ 2
Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2007 rok
 Budżet Miasta Płocka na 2008 rok
 Budżet Miasta Płocka na 2009 rok
 Budżet Miasta Płocka na 2010 rok
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Rozdział 60016 -  Drogi publiczne gminne
 Miejski Zarząd Dróg w Płocku


§ 3
Źródłem dochodów, z których zostanie pokryte zobowiązanie określone w § 1 są wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

W związku z koniecznością zawarcia przez Miejski Zarząd Dróg umowy dotyczącej  konserwacji i bieżącego utrzymania oznakowania poziomego i pionowego ulic miasta Płocka na okres przekraczający rok budżetowy, konieczne jest podjęcie uchwały Rady Miasta określającej wysokość zaangażowanych środków w poszczególnych latach. Szacunkowa kwota inwestycji wynosi 4.989.371,50 zł. (w roku 2007 – 1.054.829,24 zł. w roku 2008 – 1.265.796,36 zł., w roku 2009 – 1.329.085,08 zł., w roku 2010 – 1.339.660,82 zł.). Źródłem dochodów, z których zostanie pokryte powyższe zobowiązanie są wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (poniedziałek, 02 kwietnia 2007, godzina 08:51)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 443
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji