UCHWAŁA NR 638/XLIV/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy.

UCHWAŁA NR 638/XLIV/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę – Miasto Płock umowy na przegląd eksploatacyjny, czyszczenie separatorów i osadników na terenie miasta Płocka oraz utylizację odpadów powstających w wyniku tej usługi, na okres przekraczający rok budżetowy oraz zaangażowanie na ten cel środków w wysokości 1.050.736,00 ( jeden milion pięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści sześć 00/100) złotych, z czego:
   a) w roku 2010 – 525.368,00 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem 00/100) złotych,
   b) w roku 2011 – 525.368,00 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem 00/100) złotych.

§ 2

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2010 r. oraz Budżet Miasta Płocka na 2011 r., a do czasu ich uchwalenia: projekt Budżetu Miasta Płocka na 2010 r. oraz projekt Budżetu Miasta Płocka na 2011 r.: dział 900, rozdział 90001, § 4300, zadanie budżetowe nr 01/WGK.I/G.

§ 3

Zobowiązania określone w § 1 zostaną pokryte z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.
   
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz   Korga

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Konieczne jest zawarcie przez Gminę – Miasto Płock umowy na przegląd  eksploatacyjny, czyszczenie separatorów i osadników na terenie miasta Płocka oraz odbiór i utylizację odpadów powstających w wyniku tej usługi na czas określony od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.
Zawarcie umowy na okres dwuletni usprawni prowadzenie prac ze względu na lepszą znajomość lokalizacji ww. obiektów poddawanym przeglądom i czyszczeniu, a także wpłynie pozytywnie na jakość wykonywanych usług z uwagi na poznanie specyfiki eksploatacji przedmiotowych urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe.
W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w/w umowy określającej wysokość środków zaangażowanych w poszczególnych latach. Łączna wartość planowanego zaangażowania środków budżetowych wynosi – 1.050.736,00 zł ( w roku 2010 - 525.368,00 zł, w roku 2011 – 525.368,00 zł). Powyższe kwoty wynikają z przeprowadzonego postępowania przetargowego.
Źródłem dochodów, z których zostaną pokryte powyższe zobowiązania są wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (czwartek, 31 grudnia 2009, godzina 08:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 245
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji