UCHWAŁA NR 362/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku
w sprawie: wydatków budżetu miasta Płocka, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

UCHWAŁA NR 362/XIX/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2003 roku

 

w sprawie: wydatków budżetu miasta Płocka, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz.1568), art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku, poz.148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 189 poz. 1851) - Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

Ustalić wykaz oraz plan finansowy planowanych wydatków budżetu miasta Płocka, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w § 1 zawiera Załącznik Nr 1.

      
§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Prezydenta Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2004 rok.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2004 roku.

§ 5

Uchwała wraz z Załącznikiem podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
                                                                                           
Stanisław Nawrocki

 


U Z A S A D N I E N I E


Ustawa o finansach publicznych dopuszcza możliwość ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Zaproponowany w projekcie uchwały (zgodnie z Załącznikiem nr 1) wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2003 roku umożliwi realizację wymienionych zadań w 2004 roku w terminach określonych w załączniku.
Finansowa realizacja zadań wymienionych w Załączniku nr 1 nie była możliwa w 2003 roku z następujących przyczyn:

Dopłata do spółki oraz rekompensata przychodów z tytułu wprowadzonych uprawnień do przejazdów środkami komunikacji miejskiej – 1.000.000,00 zł.- zakup autobusów dla potrzeb Komunikacji Miejskiej – Płock Sp. z o.o. finansowany jest środkami stanowiących pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.300.000,00 zł. oraz środkami z budżetu miasta w wysokości 1.000.000,00 zł. Przesunięcie terminu podpisania umowy pożyczki z funduszem na 2004 rok uniemożliwiło dokonanie wydatków z budżetu miasta w bieżącym roku.

Program usprawnienia ruchu komunikacyjnego w mieście Płocku – 1.738.673,44 zł.
Ulica Grabówka – udrożnienie w kierunku Borowiczek – 45.000,00 zł. – ww. kwota umożliwi założenie zieleni, które zgodnie z umową wykonane zostanie w I półroczu 2004 roku
Budowa ul. Gościniec – 797.926,00 zł. – ww. kwota łącznie ze środkami zaproponowanymi w projekcie budżetu miasta na przyszły rok umożliwi wykonanie zakresu rzeczowego przewidzianego na 2004 rok
Budowa ul. Kasztanowej i Łamanej – 895.747,44 zł. - ww. kwota łącznie ze środkami zaproponowanymi w projekcie budżetu miasta na przyszły rok umożliwi wykonanie zakresu rzeczowego przewidzianego na 2004 rok

Budowa chodnika w ul. Ciechomickiej – 78.724,16 zł. - przedłużająca się procedura zamówienia publicznego (unieważnione 4 przetargi) spowodowała wybór oferenta na opracowanie dokumentacji technicznej w październiku br. Ww. kwota umożliwi pokrycie wydatków z tytułu zawarcia umowy na wykonanie projektu technicznego.
Rozbudowa i adaptacja obiektu przy ul. Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego w Płocku – 1.160.000,00 zł. – w 2003 roku ze środków własnych przeznaczono na ww. zadanie kwotę w wysokości 2 mln zł. Zadanie finansowane jest również w 50% ze środków województwa mazowieckiego. W 2003 roku środki województwa wyniosą 3,1 mln zł. W pierwszej połowie roku ze środków województwa wydatkowano 1,3 mln zł. W sierpniu br. została z wykonawcą robót podpisana umowa na realizację zadania. W 2003 roku zgodnie z umową zostaną wydatkowane pozostałe środki zabezpieczone w budżecie województwa w wysokości 1,8 mln zł. (wniosek został przyjęty i zatwierdzony do wypłaty w grudniu br.).
Komputeryzacja Urzędu Miasta – zakupy inwestycyjne – 55.000,00 zł. – ze względu na wydłużenie okresu realizacji procedur związanych z zamówieniami w sferze informatyki ww. kwota będzie wydatkowana w 2004 roku
Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne – 100.000,00 zł. – Ww. kwota przeznaczona zostanie na zakup kserokopiarek ze względu na nie rozstrzygnięcie przetargu do dnia dzisiejszego.
Straż Miejska – inwestycje – 30.500,00 zł. – przedłużająca się procedura zamówienia publicznego (unieważnione 3 procedury) spowodowała wybór oferenta na opracowanie dokumentacji technicznej w listopadzie br. Ww. kwota umożliwi pokrycie wydatków z tytułu zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji adaptacji obiektu
Monitoring wizyjny miasta  II etap – zakupy inwestycyjne – 100.000,00 zł. – przetarg przeprowadzony na zakup rejestratora cyfrowego oraz monitorów wizyjnych do systemu wizyjnego miasta nie został rozstrzygnięty z powodu udziału jednego oferenta.
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 – 357.645,00 zł. – ww. kwota umożliwi pokrycie wydatków przewidzianych na bieżący rok. Nieterminowa realizacja zakresu rzeczowego przewidzianego na 2003 rok (z winy wykonawcy), spowodowała niewydatkowanie zabezpieczonych środków finansowych.

Budowa Gimnazjum nr 8 na Os. Podolszyce Północ – zakupy inwestycyjne – 438.533,51 zł. - ww. kwota umożliwi pokrycie wydatków z tytułu zawarcia umowy na zakup sprzętu sportowego, której termin zawarcia uzależniony był od możliwości zmagazynowania sprzętu w pomieszczeniach nowobudowanych sal gimnastycznych.

Budowa Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22 – 870.000,00 zł. - przedłużająca się procedura zamówienia publicznego (unieważnione 4 procedury) spowodowała wybór oferenta na opracowanie dokumentacji technicznej w grudniu br., co uniemożliwiło wydatkowanie środków finansowych w 2003 roku.

Podczyszczalnia wód deszczowych w ulicy Wiadukt – 200.000,00 zł. – środki finansowe pochodzą z dotacji NFOŚiGW przyznanej miastu w miesiącu grudniu bieżącego roku, co uniemożliwia dokonanie wydatków w 2003 roku.

Modernizacja sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – 149.804,18 zł. - kwota umożliwi pokrycie wydatków z tytułu zawarcia umowy na realizację zadania. W trakcie realizacji inwestycji napotkano na trudności związane głównie z  występowaniem niezinwentaryzowanych elementów uzbrojenia podziemnego (kable e.e., sieci c.o., i wod.-kan), co spowodowało konieczność likwidacji występujących kolizji, a tym samym opóźnienie w realizacji inwestycji.

Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje – 40.000,00 zł. – opóźnienie w realizacji zadania wynika z przedłużającego się terminu odbioru zwierząt (pekari) znajdujących się na terenie planowanego wybiegu dla lwów przez inne ogrody zoologiczne, co spowodowało rozpoczęcie realizacji zadania w grudniu br.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 06 stycznia 2004, godzina 12:11)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 044
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji