Uchwała Nr 410/XXI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Urszuli i Andrzeja Zielińskich do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku

Uchwała Nr 410/XXI/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2004 roku

w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Urszuli i Andrzeja Zielińskich do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz.1804 i z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112 i Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 i z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568) oraz Uchwałą Nr 988/XLVIII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku, po rozpatrzeniu zarzutu do projektu Miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku wniesionego w dniu 23 września 2003r. przez Urszulę i Andrzeja Zielińskich, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1


Zarzut dotyczący braku zgody na projektowane połączenie ul. Letniej z ul. Gęsią przez teren działki nr ew. 742 - odrzucić częściowo.

§2


W projekcie planu wprowadzić następujące korekty:
1. zmniejszyć zajęcie działki nr ew. 742 pod projektowane połączenie ulic Letniej i Gęsiej,
2. zmniejszyć projektowaną szerokość ul. Gęsiej z 7,0m do 6,0m w liniach rozgraniczających zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uzasadnienie

W dniach od 25 sierpnia do 22 września 2003 r. został wyłożony do publicznego wglądu, projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku.
 W dniu 23 września 2003r. do Urzędu Miasta Płocka wpłynęło pismo Urszuli
i Andrzeja Zielińskich nazwane zarzutem do w/w projektu planu.
 W przedmiotowym piśmie wnoszący nie wyrażają zgody na połączenie ulicy Gęsiej
z ulicą Letnią przez teren działki nr ew. 742, której są współwłaścicielami.

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 1119/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. rozpatrzył przedmiotowy zarzut w sposób następujący:
1) uwzględnił częściowo poprzez zmniejszenie zajęcia działki, pod projektowaną inwestycję,
2) nie uwzględnił częściowo poprzez utrzymanie, w ograniczonym zakresie, połączenia w/w ulic.
W wyniku rozpatrzenia zarzutu zmniejsza się zajętość działki nr ew. 742 pod projektowane połączenie ulic Letniej i Gęsiej z 15m2 do 4m2.
Całkowita rezygnacja z połączenia w/w ulic jest niemożliwa ze względu na następujące uwarunkowania:
1. konieczność udrożnienia układu komunikacyjnego w tym rejonie osiedla oraz stworzenie
możliwości jego funkcjonowania w sytuacjach zagrożenia,
     2. projektowane połączenie ulic Letniej i Gęsiej wynika z konieczności włączenia tych ulic do
         układu komunikacyjnego miasta oraz jest zgodne z obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003r. Miejscowym szczegółowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Wyszogrodzka Północ w Płocku, uchwalonym Uchwalą Nr XVI/78/90 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 22 marca 1990r.

W myśl art. 140 kodeksu cywilnego właściciel może, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, z wyjątkiem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Jedną z ustaw ograniczających właściciela w korzystaniu z jego prawa jest ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.). Zgodnie bowiem z art. 33 tej ustawy, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują sposób wykonania prawa własności nieruchomości. Zatem plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w trybie powołanej ustawy, będąc jednocześnie przepisem gminnym, może ingerować w sferę prawa własności określonej osoby, w tym ograniczać ją w korzystaniu z tego prawa w zakresie wynikającym z tego planu.
Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych
w toku badania niniejszej sprawy, uznać należy, że zarzut Urszuli i Andrzeja Zielińskich winien być częściowo odrzucony.
Niemniej, jeżeli uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego będzie skutkowało niemożnością korzystania przez właściciela z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, wówczas przysługują mu roszczenia, o których mowa w art. 36 wymienionej wyżej ustawy.
Wnoszący zarzut mają prawo w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 02 marca 2004, godzina 10:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 556
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji