UCHWAŁA Nr 170/XI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2007 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr 129/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie rozpatrzenia zarzutu Zdzisława Rakowskiego do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

UCHWAŁA Nr 170/XI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 sierpnia 2007 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 129/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia  26 czerwca 2007 roku w sprawie rozpatrzenia zarzutu Zdzisława Rakowskiego do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717; z 2004r. Nr 6, poz.41,  Nr 141, poz.1492 ; z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz.319,   Nr 225, poz. 1635; z 2007r. Nr 127, poz.880) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 24  ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r.  Nr 15, poz.139, Nr 41, poz.412, Nr 111, poz.1279; z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 109, poz.1157, Nr 120, poz.1268; z 2001 r. Nr 5, poz.42, Nr 14, poz.124, Nr 100, poz.1085,   Nr 115 poz.1229, Nr 154, poz.1804;  z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 113, poz. 984, Nr 130,  poz. 1112 Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 880) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327) oraz w związku z Uchwałą nr 485/XXIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2000 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1
W Uchwale Nr 129/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia  26 czerwca 2007 roku wprowadza się następującą zmianę:
- w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Utrzymuje się ustalenia projektu planu dotyczące przeznaczenia części przedmiotowej działki  pod zieleń naturalną (1ZN, 2ZN i 4ZN), zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

Złożone w dniach 6 października 2003 roku oraz 5 czerwca 2006 roku przez Zdzisława Rakowskiego zarzuty do projektu Miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku dotyczyły między innymi braku zgody na przeznaczenie części działki o nr ew. 432/4 pod zieleń naturalną, wchodzącą w skład jaru cieku tzw. Małej Rosicy. Składający zarzut wnosił o przeznaczenie całej działki pod budownictwo jednorodzinne.
Dla działki o nr ew. 432/4 projekt planu ustala przeznaczenie pod: mieszkalnictwo jednorodzinne o niskiej intensywności (5Mne), mieszkalnictwo rezydencjonalne (2MR), usługi i nieuciążliwą produkcję (1UR), zieleń urządzoną towarzyszącą ciągom pieszym (1ZP), układ komunikacyjny (fragmenty ulic-6KL1/2, 24KD1/2) oraz zieleń naturalną w jarze cieku Małej Rosicy (1ZN, 2ZN, 4ZN).
Ustalona granica pomiędzy terenami przeznaczonymi do zabudowy a zielenią w jarze cieku Małej Rosicy wynika z:
a)ustaleń obowiązującego  do końca 2003 roku Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Podolszyce Północ i Południe,
b)opinii Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatury w Płocku, który pismem nr WOŚ-P/7041/69/2001 z dnia  22.10.2001 roku poinformował, że dolina cieku zwanego Małą Rosicą należy do cennych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Obszar ten charakteryzuje urozmaicona rzeźba terenu i jego walory należy zachować. Dlatego też tereny pod zabudowę winny być wyznaczone w odpowiednio bezpiecznej odległości. Zabudowa prowadzona w obrębie stromych zboczy powoduje dewastacje naturalnej rzeźby terenu i grozi destabilizacją gruntów (obserwuje się liczne negatywne przykłady prowadzenia inwestycji – nadmiar ziemi pochodzącej z wykopów spychany jest do jaru, powodujac niszczenie przyrodniczych ekosystemów. W rejonie doliny Małej Rosicy w projekcie planu powinny być zaznaczone strefy posiadające zakazy, nakazy i ograniczenia odnośnie zabudowy),
c) uzgodnienia Wojewody Mazowieckiego, który pismem nr WRR-P.III.7041/214/02 z dnia 06.05.2003 roku, poinformował, że zbyt „głęboko” zaprojektowano zabudowę mieszkaniową w stosunku do naturalnych ekosystemów doliny Małej Rosicy,
d)uzgodnienia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  Wydziału Ochrony Środowiska (w ramach drugiej edycji projektu planu), który pismem nr mo/7041/64/06 z dnia 22.02.2006 roku opiniując przedmiotowy projekt planu wniósł o rozpatrzenie wprowadzenia ustaleń (zarówno w części ogólnej jak w ustaleniach szczegółowych – dla poszczególnych wydzielonych terenów), które pomogą wyeliminować problemy związane z potrzebą ochrony jarów Rosicy i Małej Rosicy (wymóg uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów, wymóg uzgodnienia zmiany ukształtowania terenu, wymóg uzgodnienia z geologiem prowadzenia robót w sąsiedztwie jaru).                  
Tak więc przy każdorazowym opiniowaniu i uzgadnianiu projektu planu wyżej wymienione organy/instytucje informowały, że dolina cieku zwanego Małą Rosicą należy do cennych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym, a zabudowa mieszkaniowa zaprojektowana jest zbyt „głęboko” w stosunku do naturalnych ekosystemów dolin. W celu ochrony doliny tereny pod zabudowę winny być wyznaczone w odpowiednio bezpiecznej odległości, tak aby  nie powodowały dewastacji naturalnej rzeźby terenu i nie groziły destabilizacją gruntów.
Mając na uwadze powyższe Prezydent Miasta Płocka rozpatrując, zarządzeniem Nr 6064/2006 w dniu 29 listopada 2006 roku, zarzut Zdzisława Rakowskiego postanowił utrzymać ustalenia projektu planu dotyczące przeznaczenia części działki o nr ew. 432/4, której południowo-wschodni fragment wchodzi w skład zieleni jaru cieku pod zieleń naturalną.
W dniu 26 czerwca 2007 roku Rada Miasta Płocka uchwałą Nr 129/X/07 w sprawie rozpatrzenia zarzutu Zdzisława Rakowskiego do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku utrzymała ustalenia projektu  dotyczące przeznaczenia części działki o nr ew. 432/4 pod zieleń naturalną.
W dniu 3 sierpnia 2007 roku Zdzisław Rakowski za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka skierował skargę  na uchwałę Nr 129/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarżący w swym piśmie podnosi, że złożony zarzut do ustaleń przedmiotowego projektu planu dotyczył całego terenu przeznaczonego pod zieleń (1ZN, 2ZN i 4ZN), natomiast został rozpatrzony przez Radę Miasta tylko w części dotyczącej terenu oznaczonego symbolem 4 ZN.
Z przedstawionych powyżej faktów wynika, że przy rozpatrywaniu w/w zarzutu brany był pod uwagę cały południowo-wschodni fragment działki o nr ew. 432/4, wchodzący w skład zieleni jaru Małej Rosicy, czyli teren oznaczony symbolami: 1ZN, 2ZN i 4ZN.  Natomiast  w zarządzeniu Nr 6064/2006 z dnia 29 listopada 2006 roku nastąpiła  oczywista omyłka polegająca na zapisaniu w  § 2 pkt 1, że utrzymuje się ustalenia projektu planu dotyczące przeznaczenia części przedmiotowej działki pod zieleń naturalną (4ZN), która została skorygowana Zarządzeniem Nr 895/2007 Prezydenta Miasta Płocka  z dnia 8 sierpnia 2007 roku.
W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie przez Radę Miasta Płocka uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 129/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku.

Wnoszący zarzuty ma prawo w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, 00-013 Warszawa ul. Jasna 2/4, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (czwartek, 30 sierpnia 2007, godzina 12:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 530
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji