UCHWAŁA NR 415/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

UCHWAŁA NR 415/XXIX/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 listopada 2008 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach  i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730).

RADA MIASTA PŁOCKA  uchwala co następuje :

§  1

W Uchwale Nr 18/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, zmienionej Uchwałą Nr 330/XVIII/03 z dnia 9 grudnia 2003 roku, zmienionej Uchwałą Nr  843/XLIX/05 z dnia 13 grudnia 2005 roku, zmienionej Uchwałą Nr 300/XXI/08 z dnia 26 lutego 2008 roku
Załącznik Nr 1 (Deklaracja/korekta deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości na rok 200...)otrzymuje nowe brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§  2

Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.

§  3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§  4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga  
 

UZASADNIENIE

 

W związku z wprowadzeniem nowych zwolnień z podatku od nieruchomości na 2009 rok zaistniała konieczność zmiany formularza, zawierającego dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru podatku od nieruchomości, stanowiącego dochód budżetu Gminy.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 26 listopada 2008, godzina 14:59)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 420
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji