UCHWAŁA NR 780/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010
w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

UCHWAŁA  Nr 780/LV/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 sierpnia  2010 roku  
  

w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591, Dz.U z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 1228, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 i Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Dz.U. Nr 157, poz.1241, Dz.U. Z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 ), art. 4 ust. 1 pkt 22 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 i Dz.U. z 2009 r. Nr 92, poz.14 Dz.U. Z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146),  art. 41e, 41f oraz 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420,  Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 210, DzU z 2006r Nr 94, poz. 651, Dz.U. z 2008 r. Nr 209, poz.1316, Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 22, poz 120, Nr 157, poz.1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) -

Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
Powołuje się Płocką Radę Działalności Pożytku Publicznego, zwaną dalej Radą.

§ 2
1.Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym działającym przy Prezydencie Miasta Płocka.
2.Rada składa się z 2 przedstawicieli Rady Miasta, Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych, 1 pracownika Urzędu Miasta Płocka i 6 reprezentantów organizacji pozarządowych.
3.Rada może zapraszać na swoje posiedzenia m.in.: przedstawicieli komisji merytorycznych Rady Miasta Płocka, przedstawicieli gminnych jednostek organizacyjnych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, przedstawicieli organizacji pozarządowych, ekspertów.
§ 3
1.Rada Miasta wybiera swoich przedstawicieli do Rady spośród kandydatów zgłoszonych przez poszczególne kluby radnych oraz Przewodniczącego Rady Miasta.
2.Prezydent powołuje w skład Rady Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych i 1 pracownika Urzędu Miasta Płocka oraz 6 reprezentantów organizacji pozarządowych reprezentujących poszczególne zespoły tematyczne, wybranych podczas Zgromadzenia Wyborczego płockich organizacji pozarządowych.
3.Zespoły tematyczne tworzone są przez  Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych w oparciu o bazę danych – mapę aktywności organizacji na terenie Miasta Płocka. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawiera odpowiednia instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Miasta Płocka.

§ 4
1.Prezydent zwołuje Zgromadzenie Wyborcze płockich organizacji pozarządowych i powiadamia listownie o jego terminie organizacje. Termin Zgromadzenia Wyborczego podawany jest także do publicznej wiadomości poprzez BIP, tablice ogłoszeń oraz stronę internetową Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
2.Przewodniczący Rady Miasta  zgłasza Prezydentowi wybranych radnych na członków Rady przed datą Zgromadzenia Wyborczego.
3.Prezydent wskazuje kandydata na członka Rady spośród pracowników Urzędu Miasta Płocka  przed datą Zgromadzenia Wyborczego.
4.Organizacje zgłaszają kandydatów poszczególnych grup tematycznych do Prezydenta za pośrednictwem Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych przed lub w trakcie Zgromadzenia Wyborczego. Każda grupa tematyczna ma prawo zgłoszenia kandydatów. Wybory są tajne i dokonuje się ich spośród zgłoszonych kandydatów, po jednym z każdej grupy tematycznej. Wybory są ważne bez względu na ilość obecnych osób. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
§ 5
1.Po wyłonieniu przedstawicieli Rady Miasta Płocka i organizacji pozarządowych Prezydent powołuje w drodze Zarządzenia  Radę.
2.Członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
3.Rada zbiera się na posiedzeniach zarządzanych przez Przewodniczącego stosownie do bieżących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4.Wszystkie posiedzenia Rady są protokołowane przez Sekretarza. Protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz po uprzednim przyjęciu protokołu przez członków Rady.
5.Za udział w posiedzeniach Rady członkom może być przyznane wynagrodzenie w wysokości określonej stosownym Zarządzeniem Prezydenta.
6.Rada może powoływać ekspertów. W razie stwierdzenia konieczności powołania do Rady eksperta, wnioskujący motywuje swoją propozycję i po zaakceptowaniu przez Przewodniczącego wniosek jest przedkładany Prezydentowi, który podejmuje decyzję w kwestii  jego dalszej realizacji.
§ 6
 Do zadań Rady należy w szczególności:
1.Opiniowanie projektów bądź zmian strategii rozwoju Miasta.
2.Opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,  w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.
3.Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych.
4.Udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi.
5.Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania  tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
§ 7
1.Prezydent odwołuje członka Rady przed upływem kadencji:
- na jego wniosek,
- w przypadku skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,
- z własnej inicjatywy w przypadku swoich przedstawicieli,
- w przypadku reprezentanta organizacji pozarządowych na pisemny wniosek ponad połowy organizacji właściwego zespołu tematycznego.
2.W razie śmierci lub odwołania członka Rady Prezydent uzupełnia skład Rady na okres do końca kadencji zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały lub w przypadku organizacji po zaciągnięciu opinii właściwego zespołu tematycznego.

§ 8
Obsługę techniczną prac Rady zapewni Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych poprzez Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

§ 9
Uchyla się Uchwałę Nr 871/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Karty Współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego.

§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

 


Uzasadnienie.

Znowelizowana ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w art. 41e ust. 1-2 pozwala organowi wykonawczemu właściwej jednostki  samorządu terytorialnego powołać Radę Działalności Pożytku Publicznego jako organ konsultacyjny i doradczy. Ustawa ta w art. 41g   zobowiązuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do określenia w drodze uchwały trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Rady oraz terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków tej rady.


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 02 września 2010, godzina 15:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 391
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji