UCHWAŁA NR 95/VIII/11 z dnia 29 marca 2011 roku
w sprawie: wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Płocku przy ul. Tumskiej 13.

UCHWAŁA NR 95/VIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 marca 2011 roku

w sprawie: wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Płocku przy ul.  Tumskiej 13.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Dz. U. z 2003 r.: Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U.          z 2004 r.: Nr 153 poz. 1271, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441,  Dz. U. z 2006 r.: Nr 17 poz. 128 i Dz. U. z 2007 r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.: Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz art. 35 pkt 15 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zmianami: Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857)  Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
Zaopiniować pozytywnie lokalizację kasyna gry w budynku położonym w Płocku przy ul. Tumskiej 13.

 § 2
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka

Elżbieta Gapińska

 

Uzasadnienie

Do Urzędu Miasta Płocka wpłynął wniosek z dnia 22 lutego 2011 roku złożony przez FINKORP Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 13/15 o wydanie opinii w przedmiocie lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Płocku przy ul. Tumskiej 13.
Zgodnie z art. 35 pkt 15 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych wniosek podmiotu ubiegającego się o koncesję na prowadzenie kasyna gry powinien zawierać między innymi pozytywną opinię rady gminy o lokalizacji kasyna gry.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 31 marca 2011, godzina 10:28)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 442
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji