UCHWAŁA NR 406/XXV/2012 z dnia 26 czerwca 2012
w sprawie: nadania statutu Płockiej Orkiestrze Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego.

UCHWAŁA NR 406/XXV/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: nadania statutu Płockiej Orkiestrze Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 i z 2012 r. Nr 567) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 406) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1
1. Nadaje się statut Płockiej Orkiestrze Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Traci moc uchwała nr 137/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie nadania statutu Płockiej Orkiestrze Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego w Płocku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 2003.182.4541) i uchwały w sprawie zmian statutu Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego nr: 158/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 2007.188.5265), 619/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 2009.205.6031) i 160/XII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 2011.150.4777) oraz dotychczasowy statut Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

 

Załącznik do Uchwały
Nr 406/XXV/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2012 r.

 


Statut
Płockiej Orkiestry Symfonicznej
im. Witolda Lutosławskiego

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego, zwana dalej Orkiestrą działa na podstawie:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),
b) ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. nr 72, poz. 406),
c) niniejszego statutu.
2. Orkiestra jest artystyczną instytucją kultury.
3. Orkiestra jest samodzielną instytucją kultury.
4. Orkiestra uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

§ 2
1. Siedzibą Orkiestry jest miasto Płock.
2. Orkiestra obejmuje swoją działalnością teren miasta Płocka.
3. Orkiestra może również działać na terenie województwa mazowieckiego i całej Polski, a także poza jej granicami w ramach obowiązujących przepisów.
4. Organem założycielskim jest Gmina Miasto Płock, która dla Orkiestry jest Organizatorem.
5. Nadzór i kontrolę nad działalnością Orkiestry sprawuje Prezydent Miasta Płocka.

Rozdział II
Cel, przedmiot i zakres działania

§ 3
Celem Orkiestry jest prowadzenie działalności artystycznej w zakresie muzyki, z udziałem twórców i wykonawców oraz rozwijanie i zaspokajanie potrzeb muzycznych, upowszechnianie muzyki, rozwój kultury, pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości.

§ 4
Do podstawowych zadań Orkiestry należy:
1. Zaspakajanie potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa oraz umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
2. Kształtowanie i rozwijanie potrzeb muzycznych.
3. Prezentacja, kultywowanie oraz upowszechnianie narodowego i światowego dorobku muzycznego.
4. Edukacja muzyczna i wychowanie dzieci i młodzieży jako przyszłych odbiorców i współtwórców kultury narodowej.
5. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentów i twórczości muzycznej.
6. Organizowanie różnorodnych form prezentacji muzycznej: koncertów, recitali, spektakli muzycznych, audycji, warsztatów, festiwali muzycznych, sympozjów, sesji, konferencji oraz kursów w zakresie sztuki muzycznej.
7. Dokonywanie nagrań w różnych technikach zapisu, tworzenie publikacji, wydawnictw, produkcje filmów dokumentalnych w zakresie zadań statutowych.

§ 5
Orkiestra prowadzi działalność kulturalną na podstawie planu repertuarowego opracowanego na dany sezon artystyczny, rozpoczynający się w dniu 1 września danego roku, a kończący się w dniu 31 sierpnia następnego roku.

Rozdział III
Zarządzanie i organizacja

§ 6
Orkiestra samodzielnie opracowuje plan swojej działalności.

§ 7
1. Orkiestrą kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Płocka w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli w imieniu Orkiestry upoważniony jest Dyrektor.
4. Wynagrodzenie i inne warunki płacy i pracy Dyrektora ustala Prezydent Miasta Płocka.
5. Przełożonym służbowym Dyrektora jest Prezydent Miasta Płocka.
6. Statut Orkiestry zatwierdza Rada Miasta Płocka.
7. Organizację wewnętrzną Orkiestry określa Regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Orkiestry po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Płocka oraz działających w Orkiestrze związków zawodowych i stowarzyszeń twórców.
8. Dyrektor Orkiestry może tworzyć  zespoły doradcze. Tryb działania zespołów doradczych określają odrębne regulaminy nadawane zarządzeniem dyrektora.
9. Zasady wynagradzania pracowników Orkiestry regulują przepisy obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz Regulamin wynagradzania pracowników Orkiestry zaopiniowany przez Prezydenta Miasta Płocka.

Rozdział IV
Majątek i finanse

§ 8
Orkiestra prowadzi działalność na podstawie planu finansowego, sporządzonego zgodnie z przepisami o finansach publicznych, ustalonego przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

 

§ 9
1. Orkiestra samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Orkiestra może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

§ 10
1. Przychodami Orkiestry są przychody z prowadzonej działalności kulturalnej, o której mowa w § 4 oraz z działalności gospodarczej.
2. Orkiestra może otrzymywać dotacje podmiotowe, dotacje celowe oraz darowizny od osób fizycznych i prawnych, a także pozyskiwać środki z innych źródeł.
3. Przychody z działalności Orkiestry służą realizacji celów statutowych.
4. Organizator przekazuje Orkiestrze środki finansowe w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych działań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów oraz w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub na realizację wskazanych zadań i programów.
5. Orkiestra prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w przepisach dotyczących finansów publicznych i rachunkowości.
6. Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe Orkiestry jest Prezydent Miasta Płocka.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 11
Wszelkie zmiany w Statucie są dokonywane za zgodą Rady Miasta Płocka.

§ 12
1. Orkiestra używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
2. Orkiestra może używać pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła w koronie, a w otoku napis z nazwą Orkiestry w pełnym brzmieniu.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (piątek, 29 czerwca 2012, godzina 09:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 418
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji