UCHWAŁA NR 145/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie określenia strategicznych (kluczowych) inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji w latach 2007 – 2012.

UCHWAŁA NR 145/X/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie określenia strategicznych (kluczowych) inwestycji drogowych  przewidzianych do realizacji w latach 2007 – 2012.

Na podstawie:
art. 4 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 92 ust. 2 ,  art. 12 pkt. 8 lit. e w związku z art. 92 ust. 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku, Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz.U. Nr 167 poz. 1759 )
Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:


§ 1

Strategiczne (kluczowe)  inwestycje drogowe dla miasta Płocka przewidziane do realizacji w latach 2007 – 2012 to:
1) ”Budowa obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka” 
2) ”Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka”,
3) „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka IV”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Zadania pn.: ”Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka”, ”Budowa obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka” oraz „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka IV”, są najpilniejszymi inwestycjami drogowymi do realizacji w Płocku. Budowa dróg dojazdowych do nowego mostu oraz budowa obwodnic północnej i północno-zachodniej zapewni płynny ruch w obrębie miasta oraz bezkolizyjne wyprowadzenie z centrum ruchu tranzytowego i transportu obsługującego PKN ORLEN, jego spółek córek a także zapewnienie rozwoju inwestycji w Płockim Parku Technologicznym S. A. stanowiącym współwłasność Miasta Płocka i PKN ORLEN.
Nadto celem inwestycji jest:
-  poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i płynności ruchu w granicach miasta,
- rozwój nowoczesnego i jednolitego układu komunikacyjnego,
-  udrożnienie ruchu w ciągach komunikacyjnych  dróg krajowych Nr 60 i 62,
- zmniejszenie ruchu drogowego w śródmieściu Płocka,  w osiedlach Podolszyce Południe i Podolszyce Północ w Płocku.
Na obwodnicę północno-zachodnią jest sporządzona przez Miasto koncepcja uproszczona jej przebiegu. Szacunkowy koszt  inwestycji w granicach miasta to ponad 120 milionów zł, a termin realizacji to lata 2007-2012.
W zakresie budowy obwodnicy pólnocnej trwa procedura przygotowania materiałów do decyzji lokalizacyjnej, szacunkowy koszt inwestycji w granicach miasta określany jest na kwotę 25 milionów zł, a termin realizacji to lata 2007-2009. Procedury zmierzające do uzyskania decyzji lokalizacyjnej prowadzi GDDK i A.
Na zadanie „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku  –  Etap I. Budowa odcinka IV” Gmina Płock ogłosiła przetarg na roboty budowlane. Szacunkowy koszt całej inwestycji określany jest  na kwotę 50 milionów zł, a termin realizacji to lata 2007-2009.
W dniu  01.06.2007r. Gmina Płock oraz Polski Koncern Naftowy ORLEN zawarły porozumienie ramowe, które reguluje kwestie współpracy z Koncernem w zakresie  inwestycji i inicjatyw lokalnych na rzecz miasta Płocka i jego mieszkańców, w tym kluczowych inwestycji drogowych.
W związku z powyższym zachodzi konieczność określenia powyższych strategicznych (kluczowych)  inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji w latach 2007–2012.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 29 czerwca 2007, godzina 08:29)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 544
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji