UCHWAŁA NR 203/XIII/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 203/XIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka.

Na podstawie  art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) i uchwały Nr 19/V/11 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka, w związku z § 1 uchwały Nr 72/VI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
Stwierdza wygaśnięcie członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka Pana radnego Jerzego Kazimierza Seweryniaka w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Miasta Płocka.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

         Przewodnicząca
               Rady Miasta Płocka

         
                Elżbieta Gapińska

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (piątek, 02 września 2011, godzina 11:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 071
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji