UCHWAŁA NR 819/XLVIII/2014 z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie przyjęcia programu pn. Gmina - Miasto Płock Program Wspierania Rodziny na lata 2014 - 2016

UCHWAŁA NR 819/XLVIII/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 27 maja 2014 roku

 

w sprawie przyjęcia programu pn. „Gmina - Miasto Płock Program Wspierania Rodziny na lata 2014 - 2016”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379) i art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 154, poz. 866 i poz. 1650) uchwala się co następuje:

 

§1.

Przyjmuje się do realizacji program pn. „Gmina – Miasto Płock Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                  

                                                                            Przewodniczący                                                                                                                                     

                                                                  Rady Miasta Płocka

 

 

                                                                             Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (środa, 28 maja 2014, godzina 12:16)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 829
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 28 maja 2014, godzina 12:17
  • Historia aktualizacji

  • 28 maja 2014, godzina 12:17 Aktualizacja danych