UCHWAŁA Nr 403/XXVIII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2008 roku
w sprawie: nadania imienia placówce kształcenia ustawicznego.

UCHWAŁA Nr 403/XXVIII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 października 2008 roku

w sprawie: nadania imienia placówce kształcenia ustawicznego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 91 i art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007r. Nr 173, poz. 1218)  w związku z art. 5 ust. 5a  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572,  Nr 273, poz. 2703  i Nr 281, poz. 2781; z 2005r.  Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104: z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008r. Nr 70, poz.416 i Nr 145, poz. 917) oraz § 1 ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego /Dz. U. Nr 132 poz. 1226/ Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku, Al. Piłsudskiego 6 nadaje się imię „Pokolenia Kolumbów”. Pełna nazwa placówki brzmi:

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów
 w Płocku, Al. Piłsudskiego 6

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

 


Uzasadnienie
Rada Pedagogiczna i Samorząd Słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego wystąpiły ze wspólnym wnioskiem o nadanie placówce imienia Pokolenia Kolumbów.
W uzasadnieniu czytamy: "Sądzimy, że nadanie Centrum Kształcenia Ustawicznego imienia pozwoli na realizację wielu zadań wychowawczych oraz będzie pomocą w kształceniu u uczniów przywiązania do swojej szkoły i promowania jej pozytywnego wizerunku. Stwarzać też będzie sposobność do pozytywnego utożsamiania się z nią. W wyniku głosowania całej społeczności szkolnej wybór padł na symboliczną generację młodych ludzi wchodzących w dorosłość – Pokolenie Kolumbów. Nauczyciele zgodnie uznali, że może on odegrać wiodącą rolę w tworzeniu programu wychowawczego szkoły. Tę opinię podzielili słuchacze. Mianem Pokolenia Kolumbów określono  generację Polaków urodzonych około roku 1920, którzy w momencie wybuchu II wojny światowej wkraczali w dojrzałość, a bieg historii zmusił ich do nierównej i tragicznej w skutkach walki w obronie ziemi ojczystej. Kolumbowie to między innymi: Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Borowski, Tadeusz Gajcy, Tadeusz Różewicz oraz bohaterowie „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego: Janek Bytnar, Alek Dawidowski, Tadeusz Zawadzki - młodzi, zdolni, utalentowani, potrafiący „ pięknie żyć i pięknie umierać". Taki patron zobowiązuje.  Pokolenie Kolumbów to nie tylko oryginalna nazwa, ale kierunek działań w wychowaniu i kształceniu młodzieży. To również hołd i trwały pomnik ku czci tych, dla których Ojczyzna to nie pusto brzmiące słowo, ale „wielki, zbiorowy obowiązek". Okrutny czas wojny przemienił beztroskie życie młodych ludzi w koszmar. Odebrał im wszystko, w co wierzyli, zdewaluował wartości, którym byli wierni, zabrał poczucie bezpieczeństwa i nadzieję, pozostawiając zamęt, strach, przeczucie śmierci i świadomość zapomnienia. Wielu z nich zginęło. Tych, którzy przeżyli, wojna zmieniła na zawsze, okaleczyła i pozostawiła niezatarty ślad na ich psychice. Sądzimy, iż obowiązkiem następnych generacji żyjących w wolnej Polsce okupionej krwią pokolenia Kolumbów wypada zrobić wszystko, aby nie spełniły się słowa Tadeusza Borowskiego, który tracąc wiarę w sens istnienia swego pokolenia, w sens tej wielkiej ofiary, którą złożyli na ołtarzu miłości do ojczyzny -  przewidywał:     
[ Zostanie po nas złom żelazny
I głuchy, drwiący śmiech pokoleń.]
Pomysł nadania Centrum Kształcenia Ustawicznego imienia Pokolenia Kolumbów wyrósł w przekonaniu, że warto wspominać bohaterską przeszłość i pielęgnować ją, bo z niej wyrastamy.
W trudnych czasach narastającej przemocy i demoralizacji życia publicznego jest to istotny aspekt w wychowywaniu współczesnego młodego pokolenia. Niezbędne jest więc przybliżanie osobowości, które własnym przykładem dostarczają najlepszych wzorców do naśladowania i stanowią życiowy drogowskaz."

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (czwartek, 30 października 2008, godzina 07:29)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 532
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji