UCHWAŁA NR 510/XXX/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock, położonych w Płocku przy ul. Sierpeckiej

UCHWAŁA NR 510/XXX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock, położonych w Płocku przy ul. Sierpeckiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z  2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z  2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr  223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 , poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113,Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz.1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951), Rada Miasta Płocka uchwala co następuje: 
§ 1 
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych  oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: nr 1 o pow.                   13213 m2  i nr 8 o pow. 6452 m2 położonych w Płocku przy ul. Sierpeckiej [obr.2] Panu Andrzejowi Wójcik z przeznaczeniem pod uprawy na okres 1 roku.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

           Przewodniczący
                Rady Miasta Płocka


                 Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 02 stycznia 2013, godzina 07:59)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 229
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji