UCHWAŁA Nr 1021/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ulicy Sierpeckiej w Płocku.

Uchwała Nr 1021/LXII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 października 2006 roku

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ulicy  Sierpeckiej w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 9 lit"a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128 )  oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U z 2004r. Nr 261 poz.2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz.1420, Nr175, poz.1459) Rada Miasta Płocka postanawia co następuje;  

§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o pow. 13213 m2  jako  działka  nr 1 i o pow. 6452 m2 jako działka nr 8   przy ul. Sierpeckiej w Płocku z przeznaczeniem pod uprawy na okres  1 roku.

§2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E

Z wnioskiem o  dzierżawę  nieruchomości gruntowej o pow. 13213 m2   jako  działka nr 1 i o pow. 6452 m2  jako działka nr 8 przy ul. Sierpeckiej w Płocku z przeznaczeniem pod uprawy  wystąpił dotychczasowy dzierżawca. 
Poprzednie umowy dzierżawy dotyczące działki nr 1  obejmowały okresy: od 15.06.1996 r. do 31.08.1998 r., od 05.09.1998r. do 04.09.2001r. , od 01.11.2001r. do 31.10.2003r.,  od 01.11.2003r. do 31.10.2005r. i od 01.03.2006r. 30.11.2006r. oraz bezumowne korzystanie w okresie od 01.11.2005r. do 28.02.2006r.  to jest łącznie 123 miesiące, a dotyczące działki nr 8: od 01.04.2004r. do 30.11.2004r. , od 01.12.2004r. do 30.11.2005r. i od 01.12.2005r. do 30.11.2006r.
Zespół doradczy zajmujący się przygotowaniem nieruchomości gminy Płock i Skarbu Państwa do trwałego i tymczasowego rozdysponowania pozytywnie zaopiniował wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy na okres 1 roku.
Decyzja o zawarciu kolejnej umowy dzierżawy należy do kompetencji Rady Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (czwartek, 02 listopada 2006, godzina 08:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 876
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 02 listopada 2006, godzina 08:13
  • Historia aktualizacji

  • 02 listopada 2006, godzina 08:13 Aktualizacja danych