Załącznik do Uchwały Nr 43/IV/06
Uwagi Miasta Płocka do projektu „Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej – Etap III „ - wyciąg

Załącznik do uchwały.

Uwagi Miasta Płocka do projektu „Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej – Etap III „ - wyciąg

1. W podsumowaniu zapisów str. 16 i 17 studium wynikających z ustawy Prawo wodne wskazano, iż w planach operacyjnych zabezpieczenia przeciwpowodziowego w gminach należy przyjąć wodę powodziową o prawdopodobieństwa występowania p=1% (1 raz na 100 lat). Natomiast w załączniku 1 w tab. 2 – wymieniono tereny szczególnie zagrożone powodzią (zalew wodą 0,5% - 1 raz na 200 lat) na prawym brzegu Wisły tj.
- Borowiaczki-Pieńki (powinno być Borowiczki-Pieńki)
- Stare Bielno (powinno być Stare Bielino)
- Płock
Rozumiemy, że Płock położony na prawym brzegu objęty jest koniecznością ochrony przed zalewem wodą 0,5% jako teren szczególnie zagrożony powodzią – zgodnie z art. 80a.
Ma to znaczenie, wynikające z tab. 1 profil podłużny rzeki Wisły, gdyż różnice między rzędnymi wody 1% a 0,5% wynosi ca 35cm. Natomiast lewobrzeżna część miasta Płocka chroniona jest zaporą boczną zbiornika Włocławskiego od Jordanowa do Soczewki na wodę o prawdopodobieństwie pojawienia się raz na 200 lat, ale tego w przesłanym wyciągu z opracowania nie podano.
Jeśli natomiast istniejące zapory boczne chronią tereny na lewym brzegu Wisły w Płocku przed wodą jedynie 1%, biorąc pod uwagę normatywne przewyższenie korony zapory nad lustrem wody, to należy to wyraźnie opisać.
2. Podkłady mapowe do opracowania nie zawierają aktualnych naniesień, w tym urządzeń ochrony przeciwpowodziowej. Przykładem jest tu ark. 23, na którym akwen wodny Sobótka (brzeg prawy) łączy się przepływem otwartym z rz. Wisłą oraz brak jest obwałowania Sobótki wykonanego z refulatu z ułożoną na koronie drogą z płyt. Zmienia to charakter obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi z bezpośredniego na potencjalny.
3. Oznaczony kolorami zasięg zalewu wodą 1% i 0,5% wrysowano po obrysie górnej krawędzi 30 metrowej skarpy płockiej. Nie wiemy czy do tej wysokości dojdzie nawet woda 0,1%. W zasięgu wody 1% znalazł się np.: cały amfiteatr zlokalizowany na skarpie, a woda sięga do poziomu alejek spacerowych na Wzgórzu Tumskim.
4. Tereny osuwiskowe oznaczono po trasie przypór ziemnych wykonanych na odcinku miasta po powodzi z 1982 roku. Jeśli już to są to tereny wyżej położone i nie w takim zakresie. W ostatnich trzech latach wykonano znaczny zakres prac związanych z likwidacją nisz erozyjnych na skarpie i kontrolowanym odprowadzeniem wód powierzchniowych, co wyraźnie wpłynęło na stateczność skarpy.
5. Wodowskaz w Płocku Rybaki (brzeg prawy) oznaczony na mapie (ark.23) już nie istnieje (zauważono to w treści opracowania). Natomiast brak jest oznaczenia bramy przeciwpowodziowej w Radziwiu i nowego wodowskazu.
6. U zbiegu ulic Korczaka i Zgodnej (ark.27) realizowana jest przepompownia ścieków sanitarnych dla całej wschodniej części miasta oraz rurociąg tłoczny ścieków w kierunku przepompowni przy Mazura.
Biorąc powyższe pod uwagę nie jest możliwe pozytywne zaopiniowanie studium przez Radę Miasta w oparciu o art. 79 ustawy Prawo wodne do czasu naniesienia poprawek i uzupełnień.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 03 stycznia 2007, godzina 15:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 842
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji