UCHWAŁA NR 833/LVIII/10 z dnia 26 października 2010 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Płock do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie – w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wspólnej realizacji Projektu pn.:

UCHWAŁA  Nr 833/LVIII/10
RADY  MIASTA  PŁOCKA
z dnia 26 października 2010 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Płock do realizacji przedsięwzięcia  polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie – w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wspólnej realizacji Projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego” wraz z Gminą Gostynin, Gminą – Miasto Gostynin, Powiatem Gostynińskim, Gminą Iłów, Gminą Łąck, Gminą Sanniki, Gminą Słubice, Gminą Szczawin Kościelny i ze Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego w celu realizacji tego Projektu zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.
 
Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Dz. U. z 2003 r.: Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r.: Nr 153 poz. 1271, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 r.: Nr 17 poz. 128 i Dz. U. z 2007 r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.: Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
1.Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Miasta Płock do realizacji przedsięwzięcia, polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie – w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wspólnej realizacji Projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego”, zwanego dalej „Projektem”.
2.Wyraża się zgodę na współdziałanie z Gminą Gostynin, Gminą – Miasto Gostynin, Powiatem Gostynińskim, Gminą Iłów, Gminą Łąck, Gminą Sanniki, Gminą Słubice, Gminą Szczawin Kościelny i ze Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego w ramach realizacji Projektu.
3.Wyraża się zgodę na zawarcie z Gminą Gostynin, Gminą – Miasto Gostynin, Powiatem Gostynińskim, Gminą Iłów, Gminą Łąck, Gminą Sanniki, Gminą Słubice, Gminą Szczawin Kościelny i ze Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego umowy/porozumienia w celu realizacji Projektu zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.
4.Partnerem wiodącym - Liderem Projektu będzie Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego.
5.Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do podpisywania wszelkich umów i oświadczeń, wymaganych przez Instytucję Pośredniczącą, związanych z realizacją Projektu.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Zawarcie partnerstwa jest niezbędne ze względu na proces aplikowania o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka – Schemat II Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego” realizowane będzie w partnerstwie, gdzie Liderem projektu będzie Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego. Zadanie polegać będzie na termomodernizacji obiektów Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego przy ul. Kawieckiego 1.  

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 27 października 2010, godzina 13:45)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 342
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji