Uchwała Nr 599/XXXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2004 roku
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Zakup autobusów dla Komunikacji Miejskiej Płock III etap”- zakup 6 sztuk

Uchwała Nr 599/XXXII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 października 2004 roku

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Zakup autobusów dla Komunikacji Miejskiej Płock III etap” - zakup 6 sztuk
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 10 w związku z art. 54 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz.1203) - Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

Zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie preferencyjną pożyczkę długoterminową do kwoty 4.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2004 roku przedsięwzięcia pn. "Zakup autobusów dla Komunikacji Miejskiej Płock III etap” - zakup 6 sztuk.

§ 2

Źródłem spłaty pożyczki w latach 2005 - 2009 będą dochody budżetu miasta Płocka z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 3

Upoważnić Prezydenta Miasta Płocka do ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki o której mowa w § 1 zgodnego z wymaganiami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

§ 4

Upoważnić Prezydenta Miasta Płocka do zawarcia w imieniu miasta Płocka umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
           
Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 02 listopada 2004, godzina 08:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 370
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji