UCHWAŁA NR 332/XXIII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 332/XXIII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka.

Na podstawie art. 81 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 96 poz. 959, z 2005 r. Nr 238 poz. 2390, z 2006 r. Nr 50 poz. 362, Nr 126 poz. 875) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), w związku z Uchwałą Nr 729/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie: uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka na lata 2005 – 2013, kierunkowo do 2020 r. zmienioną Uchwałą Nr 966/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 729/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 r., Uchwałą Nr 150/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 729/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 r. oraz Uchwałą Nr 291/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 729/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 r. zmienionej Uchwałą Nr 966/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 r. oraz Uchwałą Nr 150/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 r. i § 4 Uchwały Nr 229/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 260 z dnia 14 grudnia 2007 r. poz. 8436)

Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1
Przyznaje się dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§2
Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka, dział 921, rozdział 92120 § 2720, zad. 01/WGM.III/G.

 §3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§4
Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Uzasadnienie


Zgodnie z Uchwałą Nr 229/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka do końca lutego br. wpłynęło 26 wniosków. Jeden wniosek został wycofany. Dwa wnioski zostały rozpatrzone negatywnie. Kosztorysy pozytywnie rozpatrzonych wniosków zostały zatwierdzone na łączną kwotę 1.703.447,37 zł. Dwa wnioski z najniższą ilością punktów rozpatrzone pozytywnie nie uzyskały dotacji z uwagi na brak środków finansowych. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 992.666 zł.
Wnioskodawcy, zakres rzeczowy prac oraz proponowana dotacja zostały wyszczególnione w załączniku nr 1 do Uchwały.
Środki na powyższe dotacje zostały zabezpieczone w Budżecie Miasta Płocka w wysokości 1.000.000 zł (zad. 01/WGM.III/G, dział 921 rozdział 92120 § 2720).

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (środa, 30 kwietnia 2008, godzina 15:55)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 707
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji