UCHWAŁA NR 258/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
rozpatrzenia zarzutu Pauli i Dariusza Zuchniewicz do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Osiedlowej i Kutnowskiej, w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR   258/XIV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 2 września 2003 roku


w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Pauli i Dariusza Zuchniewicz do projektu Miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  terenu położonego w Płocku
u zbiegu ulic Osiedlowej i Kutnowskiej, w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Płocka.

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz.  412 i Nr 111 poz. 1279; z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157
i Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804 oraz 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984 i Nr 130 poz. 1112 ) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 i z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717) w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142  poz. 1592 i z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806) oraz Uchwałą nr 834/XLI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Osiedlowej i Kutnowskiej, po rozpatrzeniu zarzutu Pauli i Dariusza Zuchniewicz do projektu w/w planu, w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Płocka, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§1


Zarzut odrzucić w części, nieuwzględnionej Zarządzeniem Nr 660/2003 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 sierpnia 2003r., stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


W dniach od 07 maja 2003r. do 09 czerwca 2003r. został wyłożony do publicznego wglądu projekt Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Osiedlowej i Kutnowskiej. W dniu 23 czerwca 2003r. wpłynęło do Urzędu Miasta Płocka pismo Pauli i Dariusza Zuchniewicz. Ze względu na uznanie istnienia interesu prawnego Pauli i Dariusza Zuchniewicz w zakresie zakwestionowanych ustaleń projektu planu dotyczących działki o nr ew. 264, której są właścicielami, jak i ustaleń odnoszących się do całego obszaru planu przedmiotowe pismo zostało zakwalifikowane jako zarzut.
Zgłaszający zarzut wnoszą o:
1) zniesienie nieprzekraczalnych linii zabudowy dla działki nr ew. 264,
2) usunięcie z projektu planu (§11 uchwały) zakazu lokalizowania obiektów tymczasowych,
3) usunięcie z projektu planu ustaleń dotyczących opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
Biorąc pod uwagę interes prawny zgłaszających zarzut, Zarządzeniem Nr 660/2003 z dnia
13 sierpnia 2003r., Prezydent Miasta Płocka rozpatrzył przedmiotowy zarzut w sposób następujący:
1.uwzględnił w zakresie pkt. 1) – w części oraz w zakresie pkt. 2) i pkt. 3) – w całości poprzez:
wprowadzenie zmiany na rysunku projektu planu przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy na terenie działki nr ew. 264, które sytuuje się w odległości: 2,5m od terenu 10KX oraz 3,0m od terenu 18KX,
skreślenie w tekście projektu planu (w §11 pkt. 1 uchwały) zakazu lokalizowania obiektów tymczasowych,
ustalenie stawki opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30% dla terenów, dla których plan zmienia przeznaczenie z rolnego, bądź leśnego na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i w wysokości 0% dla terenów pozostałych, w tym dla terenu 4MN, na którym położona jest działka nr ew. 264.
2.nie uwzględnił w zakresie pkt. 1) – w części dotyczącej zniesienia nieprzekraczalnych linii zabudowy dla działki nr ew. 264, ponieważ określenie nieprzekraczalnych linii zabudowy jest jednym z elementów zasad kształtowania zabudowy i ma na celu ustalenie warunków  tworzenia ładu przestrzennego na terenie będącym przedmiotem planu.
Rozpatrując powyższy zarzut Rada Miasta Płocka postanawia utrzymać zapisy projektu planu w formie przedstawionej w w/w zarządzeniu, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz uznaje, że nowy przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy dla działki o nr ew. 264 umożliwia właścicielom jej zabudowę i zagospodarowanie oraz pozostaje
w spójności z ustaleniami dla całego obszaru objętego granicami planu. 
W myśl art. 140 kodeksu cywilnego właściciel może, w granicach określonych przez ustawy
i zasady współżycia społecznego, z wyjątkiem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Jedną z ustaw ograniczających właściciela w korzystaniu z jego prawa jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami). Zgodnie bowiem z art. 33 tej ustawy, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują sposób wykonania prawa własności nieruchomości. Zatem plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony w trybie powołanej ustawy, będąc jednocześnie przepisem gminnym, może ingerować w sferę prawa własności określonej osoby, w tym ograniczać ją w korzystaniu z tego prawa w zakresie wynikającym z tego planu.
Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania niniejszej sprawy, uznaje się, że zarzut Pauli i Dariusza Zuchniewicz winien być
w przedmiotowej części odrzucony. Niemniej, zgodnie z przepisami art. 36 wymienionej wyżej ustawy, właściciel, lub użytkownik wieczysty nieruchomości, której wartość uległa obniżeniu lub korzystanie z nieruchomości lub jej części, w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może żądać od gminy odszkodowania, wykupienia lub jej zamiany.
Wnoszący zarzut mają prawo w terminie 30 dni od daty doręczenia wyciągu z niniejszej uchwały wnieść skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 6.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (środa, 10 września 2003, godzina 11:17)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 761
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji