UCHWAŁA NR 796/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia finansowego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku z tytułu zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków Nr 3, 4 i 5 przy ulicy Jana Pawła II w Płocku”

UCHWAŁA NR 796/LV/10
Rady  Miasta   Płocka
z dnia 31 sierpnia 2010 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia  finansowego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku z tytułu zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków Nr  3, 4 i 5  przy ulicy Jana Pawła II w Płocku”
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz.1218, z 2008 r Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675) i art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 146) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
W uchwale Nr 524/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie udzielenia poręczenia  finansowego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku z tytułu zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków Nr 3, 4 i 5 przy ulicy Jana Pawła II w Płocku”, zmienionej uchwałą Nr 546/XXXVIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Odpowiedzialność Gminy – Miasto Płock jako poręczyciela ograniczona jest corocznie do kwoty stanowiącej sumę rat kapitałowych i odsetkowych w poszczególnych latach spłaty kredytu, zgodnie z rocznym symulacyjnym harmonogramem określonym w umowie poręczenia, aktualizowanym w okresach rocznych, bez konieczności wprowadzania zmian do ww. umowy.”,
2) w § 2 w ust. 2 wyraz  „kredytowej” zastępuje się  wyrazem „poręczenia”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga
UZASADNIENIE


Zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego są terminowe i udzielane do określonej kwoty.
W uchwale zmieniającej doprecyzowany został zapis dotyczący ograniczenia odpowiedzialności poręczyciela Gminy - Miasto Płock, które ograniczone będzie corocznie do kwot stanowiących sumę rat kapitałowych i odsetkowych w poszczególnych ratach spłaty kredytu zgodnie z rocznymi symulacyjnymi harmonogramami aktualizowanymi w okresach rocznych. 
Ponadto dokonanie zmian w ww. uchwale pozwoli na zgodne z nową ustawą o finansach publicznych sporządzenie wieloletniej prognozy finansowej.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 02 września 2010, godzina 16:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 602
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji