UCHWAŁA NR 791/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie kredytu zaciąganego przez MTBS Sp. z o.o.

UCHWAŁA NR 791/LV/10
Rady  Miasta   Płocka
z dnia 31 sierpnia 2010 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie kredytu zaciąganego przez MTBS Sp. z o.o.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz.1218, z 2008 r Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675) i art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 146) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
W uchwale nr 956/LXII/98 Rady Miasta Płocka z dnia 24 marca 1998 roku w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie kredytu zaciąganego przez MTBS Sp z o.o., zmienionej uchwałą Nr 1036/LXIV/98 Rady Miasta Płocka z dnia 19 maja 1998 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1 1. Postanawia się udzielić poręczenia finansowego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku z tytułu zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie kredytów:
a) w wysokości 1.620.364,00 zł., na realizację przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego pn. „Budynek mieszkalny Nr 2 zlokalizowany na Osiedlu „Zagroda” Podolszyce Południe Płock”, powiększonego o należne odsetki, tj. do łącznej kwoty 3.600.107,09 zł.,
b) w wysokości 2.973.297,39 zł., na realizację przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego pn. „Budynek mieszkalny Nr 6 zlokalizowany na Osiedlu „Zagroda” Podolszyce Południe Płock”, powiększonego o należne odsetki, tj. do łącznej kwoty 6.880.708,56 zł.
2. Odpowiedzialność Gminy – Miasto Płock jako poręczyciela ograniczona jest corocznie do kwot stanowiących sumę rat kapitałowych i odsetkowych w poszczególnych latach spłaty kredytów, o których mowa w ust. 1, zgodnie z  rocznymi symulacyjnymi harmonogramami określonymi w umowach poręczenia, aktualizowanymi w okresach rocznych, bez konieczności wprowadzania zmian do ww. umów.
3. Poręczenie, o którym mowa w ust.1 pkt „a”, zostaje udzielone na okres od dnia zawarcia umowy poręczenia do dnia 31.01.2050 roku.
4. Poręczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt „b”, zostaje udzielone na okres od dnia zawarcia umowy poręczenia do dnia 30.11.2050 roku.”
§ 2
Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do ustanowienia poręczeń według prawa cywilnego do kwot, o których mowa w § 1 ust.1 oraz złożenia oświadczeń o poddaniu się egzekucji.

§ 3
Pokrycie ewentualnej spłaty zadłużenia z tytułu udzielonych poręczeń nastąpi z dochodów Gminy – Miasto Płock z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 4
Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE


Zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego są terminowe i udzielane do określonej kwoty.
W celu dostosowania zapisów w uchwale Nr 956/LXII/98 Rady Miasta Płocka z dnia 24 marca 1998 roku, zmienionej uchwałą Nr 1036/LXIV/98 Rady Miasta Płocka z dnia 19 maja 1998 roku, na podstawie których udzielono poręczenia dla MTBS Sp. z o.o., z tytułu kredytów zaciągniętych na realizację przedsięwzięć pn: „Budynek mieszkalny Nr 2 zlokalizowany na Osiedlu „Zagroda” Podolszyce Południe Płock”, „Budynek mieszkalny Nr 6 zlokalizowany na Osiedlu „Zagroda” Podolszyce Południe Płock” do postanowień Ustawy o finansach publicznych zachodzi konieczność dokonania stosownych zmian w ww. uchwale.
W uchwale zmieniającej określony został ostateczny termin obowiązywania poręczeń Gminy – Miasto Płock, łączna kwota udzielonych poręczeń oraz ograniczenie odpowiedzialności poręczyciela corocznie do kwot stanowiących sumę rat kapitałowych i odsetkowych w poszczególnych latach spłaty kredytów.
Ponadto dokonanie zmian w ww. uchwale pozwoli na zgodne z nową ustawą o finansach publicznych sporządzenie wieloletniej prognozy finansowej.

 

 

 


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 02 września 2010, godzina 15:55)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 741
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji